Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MOST

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w Programie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów (w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich) lub pierwszego semestru (w przypadku studentów studiów II stopnia). Program oparty jest na zasadach wypracowanych w programie Socrates (obecnie LLP/Erasmus). Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Warunki studiowania w Programie określa Regulaminem Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

Koordynatorką programu MOST w KPSC jest dr hab. Bożena Gierek.

Zachęcamy Państwa serdecznie do skorzystania z Programu!

Rekrutacja do Programu MOST na semestr letni 2023/24

Zachęcamy do zapoznania się z postem otwierającym rekrutację, który dostępny jest tutaj.

Rekrutacja na semestr letni 2023/24 trwa od 31 października do 30 listopada 2023 r.

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

 

  

 

Szanowni Studiujący!

Poniżej kilka ważnych uwag dotyczących Programu MOST:

1. Osoba zakwalifikowana na studia w ramach Programu MOST ma obowiązek podpisania Porozumienia o programie zajęć, którego wzór dostępny jest na indywidualnym koncie studenta w systemie rejestracji IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST), a także na stronie https://studiuje.uj.edu.pl (zakładka Studenci – Mobilność – Program MOST) oraz na stronie https://most.amu.edu.pl/. Porozumienie powinno zostać podpisane w pierwszej kolejności przez Dziekana/Prodziekana wydziału uczelni macierzystej, na którym studiuje dana osoba, a następnie zaakceptowane przez Dziekana/Prodziekana wydziału uczelni przyjmującej, na którym osoba ta będzie studiować. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST – pkt 5.9. Porozumienie o programie zajęć student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego.

Osoba studiująca w ramach Programu MOST ma możliwość wyboru przedmiotów na kierunku, na który została zakwalifikowana oraz na kierunkach pokrewnych prowadzonych na Uczelni, o ile jej wybór zaakceptowany zostanie przez Dziekanów/Prodziekanów obu uczelni.

2. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia zmian do Porozumienia konieczne jest sporządzenie Aneksu do Porozumienia o programie zajęć. Dokument ten, tak jak w przypadku Porozumienia, podpisuje Dziekan/Prodziekan wydziału uczelni macierzystej, na którym studiuje dana osoba, a następnie akceptuje Dziekan/Prodziekan wydziału uczelni przyjmującej. Wzór dokumentu dostępny jest na wskazanych wyżej stronach internetowych.

3. Student zakwalifikowany na Program MOST na semestr zimowy ma możliwość przedłużenia pobytu, w ramach wspomnianego Programu, na semestr letni. Warunkiem rezerwacji miejsca na semestr letni jest poinformowanie o chęci przedłużenia pobytu, najpóźniej do końca października, pracownika Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia – Pani Pauliny Kaźmierczak. Student zostanie poinformowany przez pracownika UKK o dalszej procedurze z tym związanej.

4. Obowiązkiem jednostki przyjmującej uczestnika Programu MOST jest wpisanie takiej osoby do systemu USOS (kod programu MOST-xxx, np. MOST-876). Jeżeli student realizuje część kursów w innych jednostkach, to za wpis na przedmiot odpowiada jednostka, w ramach której przedmiot ten jest prowadzony.

5. Studentowi przyjeżdżającemu na Program z innej uczelni zakłada się teczkę, w której powinny znaleźć się:

- Wniosek o udział w Programie MOST (oryginał);

- Porozumienie o programie zajęć (kopia);

- Aneks do Porozumienia o programie zajęć (kopia) – o ile został sporządzony;

- Karta okresowych osiągnięć Studentki/Studenta (kopia);

- Kserokopia wydanego certyfikatu z potwierdzeniem jego odbioru przez studenta (data i podpis) lub z potwierdzeniem wysłania tego dokumentu pocztą.

W teczce studenta UJ wyjeżdżającego w ramach programu MOST powinny natomiast znaleźć się:

- Decyzja o przyjęciu na Program MOST (kopia);

- Porozumienie o programie zajęć (oryginał);

- Aneks do Porozumienia o programie zajęć (oryginał) – o ile został sporządzony;

- Karta okresowych osiągnięć Studentki/Studenta (oryginał).

6. Obowiązującym drukiem poświadczającym zaliczenie wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej jest Karta okresowych osiągnięć Studentki/Studenta, której wzór dostępny jest na indywidualnym koncie studenta w systemie IRK MOST, a także na stronie https://studiuje.uj.edu.pl oraz https://most.amu.edu.pl/. Po uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotów Dziekan/Prodziekan wydziału uczelni przyjmującej zatwierdza wspomniany dokument. Dokument ten jest podstawą zaliczenia semestru bądź roku na uczelni macierzystej.

7. Po powrocie na uczelnię macierzystą, student ma obowiązek przedstawić Dziekanowi/Prodziekanowi Kartę okresowych osiągnięć i Porozumienie o programie zajęć oraz Aneks do Porozumienia o programie zajęć (o ile został on sporządzony). Dziekan/Prodziekan po zapoznaniu się z dokumentami podejmie decyzję, czy student wywiązał się ze zobowiązań zawartych w Porozumieniu. Po zaakceptowaniu dokumentów, pracownik administracyjny danej jednostki wpisuje zrealizowane przedmioty do systemu USOS.

8. Studenci przyjeżdżający na Program MOST na UJ mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS jest wysłanie wniosku na adres: iso@uj.edu.pl w wyznaczonym terminie.

9. W trakcie odbywania studiów w ramach Programu MOST przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

10. Uczestnicy Programu MOST, którzy chcą korzystać ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, mogą się do niej zapisać przedstawiając dowód osobisty (UWAGA: pracownik BJ zapisze tylko tych studentów, którzy są już wpisani do systemu USOS). Za założenie konta i wykonanie karty bibliotecznej od studenta zostanie pobrana opłata w wysokości 10 zł.

11. Po zakończeniu Programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w Porozumieniu o programie zajęć studenci otrzymują CERTYFIKAT (wzór poniżej). Certyfikat ten wypełniany jest w jednostce przyjmującej i przesyłany do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych w celu przedłożenia go do podpisu Prorektora UJ ds. dydaktyki. Zapotrzebowanie na druki proszę zgłaszać mailowo na adres: iso@uj.edu.pl. Podpisany certyfikat należy przekazać studentowi lub – po wcześniejszym uzgodnieniu ze studentem – przesłać na adres przez niego wskazany. Zgodnie z wymaganiami UKK dostępne są dwa wzory certyfikatów (odrębny dla studenta i studentki).
 

12. Na stronie https://studiuje.uj.edu.pl (zakładka Studenci – Mobilność – Program MOST) znajdują się: 
- informacje dla studentów zakwalifikowanych na Program MOST na UJ oraz informacje dla studentów UJ chcących wziąć udział w Programie; 
- wykaz koordynatorów Programu MOST w poszczególnych jednostkach (w przypadku konieczności zmiany danych tam zamieszczonych uprzejmie proszę o kontakt); 
- Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST; 
- wzory niezbędnych dokumentów.

MOST w KPSC dla studentów innych uczelni

Podstawą przyjęcia, a następnie zaliczenia programu studiów studenta, dla którego jednostką podstawową w danym semestrze jest KPSC, stanowi realizacja przynajmniej 1 kursu w naszej Katedrze. 

​Dodatkowe informacje

MOST to ogólnopolski system mobilności studentów i doktorantów, działający od 1999 r., który cieszy się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem.

Umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z niemal trzydziestu polskich Uczelni. Udział w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentów oraz doktorantów, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków oraz mobilnością. 

Rekrutacja do Programu MOST: irkmost.amu.edu.pl