Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

Regulamin studiów

Uchwała nr 47/V/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 (Uchwała obowiązuje do dnia 30.09.2020 r., została zaakceptowana przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów Uchwałą nr 5/2020 z dnia 24 maja 2020)

Uchwała nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Załącznik do Uchwały - tekst jednolity Regulaminu studiów

Resolution no. 24 IV 2020 of Senate of the Jagiellonian University of 29th April 2020

Poprzednie wersje Regulaminu Studiów dostępne są poniżej:

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r.)

Zmiana regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Uchwała wchodzi w życie od 1 X 2016 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 X 2015 r.- wchodzi w życie od 1 X 2015 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 X 2012 r.-wchodzi w życie od 1 X 2012 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - tekst ujednolicony (Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących studia rozpoczęte przed 1 X 2012 r. - wchodzi w życie od 1 X 2012 r.)

Inne dokumenty:

Regulamin procedury antyplagiatowej w KPSC obowiązujący od 10 VI 2014 r.

Jeżeli promotorem jest pracownik Wydziału Filozoficznego UJ wówczas dokonuje on samodzielnie weryfikacji oryginalności pracy w systemie Plagiat.pl lub OSA. Podpisany raport skrócony dostarcza do sekretariatu.

 

Uzupełnienia do regulaminu Uniwersytetu Jagiellońskiego dla studiów pierwszego i drugiego stopnia odbywanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji (KPSC)

uaktualnione 18 VI 2024 roku

I Organizacja zajęć

1. W trakcie studiów student może zrealizować praktykę zawodową w dowolnej instytucji kulturalno-oświatowej lub użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Studenci organizują praktyki we własnym zakresie. Za odbyte praktyki student może otrzymać maksymalnie 5 ECTS w trakcie studiów. Punkty przyznawane są na podstawie dostarczonych przez studenta dokumentów potwierdzających czas i miejsce odbycia praktyki oraz zakres pełnionych obowiązków. Praktyki zatwierdza koordynator praktyk oraz Kierownik KPSC. 

2. W razie potrzeby KPSC wystawia studentom zaświadczenie potrzebne do organizacji praktyk.

3. Ze względów formalnych (konieczność dostarczenia dokumentów) na wyjazdy w ramach programu ERASMUS  kwalifikowani są studenci: pierwszego stopnia II roku studiów oraz drugiego stopnia - w pierwszym semestrze II roku studiów.

4. Studenci I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia kierunku kulturoznawstwo zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności (pierwszy stopnień: porównawcze studia cywilizacji lub buddologia; drugi stopień: porównawcze studia cywilizacji lub studia nad buddyzmem współczesnym) przed końcem pierwszego semestru studiów. Deklaracje należy składać w sekretariacie KPSC w terminie podanym w bieżących ogłoszeniach sekretariatu (na stronie internetowej KPSC). Złożona deklaracja wyboru specjalności ma charakter wiążący. [dot. wyłącznie kierunku KULTUROZNAWSTWO]

5. Studenci, którzy realizują kierunek/zadeklarowali specjalność psc mogą realizować kursy kierunku/specjalności buddologia/studia nad buddyzmem jako kursy fakultatywne (i odwrotnie), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo rejestracji mają osoby ze specjalności, dla której jest to kurs kanoniczny. 

6. Jeżeli niezaliczony przez studenta kurs nie jest oferowany w kolejnym roku akademickim, student nie płaci za powtarzanie kursu, ale musi wybrać inny kurs. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

7. ​Zwolnienia lekarskie jako usprawiedliwienia nieobecności są honorowane jeżeli znajdują się w książeczce zdrowia wydanej przez uczelnię. Osoby, które nie posiadają książeczki i chciałyby ją wyrobić, proszone są o dostarczenie do sekretariatu (lub do skrzynki podawczej przy sekretariacie z dopiskiem "do książeczki") jednego zdjęcia (wymiary: takie jak do legitymacji). Zdjęcie powinno być podpisane z tyłu nazwiskiem i numerem albumu.

8. Kwestie dotyczące lektoratów.

8.1. Po pierwszym semestrze nauki (90 godz., I rok, drugi semestr) student przystępuje do zaliczenia na ocenę, która wliczana jest do średniej. Po drugim roku nauki student przystępuje do egzaminu (180 godz., II rok, obydwa semestry). Po trzecim roku nauki student przystępuje do egzaminu (180 godz., III rok, obydwa semestry).

8.2. Pisemne deklaracje będące podstawą rejestracji na lektoraty w KPSC należy składać w sekretariacie KPSC w pierwszym semestrze studiów w terminie podanym w bieżących ogłoszeniach sekretariatu (na stronie internetowej KPSC).

8.3. Uruchomienie danego lektoratu oraz translatorium jest uzależnione od liczby zarejestrowanych studentów. Translatorium jest fakultatywną kontynuacją lektoratów. Realizowane jest w wymiarze 120 godzin rocznie (60 godzin w semestrze). Minimalna liczba zarejestrowanych studentów wymagana do uruchomienia translatorium to 8 osób.

8.4. Nie ma możliwości realizowania lektoratów z dwóch lat w ciągu jednego roku ze względu na sekwencyjny system zajęć. W wyjątkowych sytuacjach decyzje podejmuje Kierownik KPSC po konsultacji z prowadzącym dany lektorat.

8.5. Studenci, którzy przebywają na studiach zagranicznych (np. w ramach programu ERASMUS), są zobowiązani do uczestniczenia w lektoracie języka orientalnego oferowanego przez tamtejszy ośrodek naukowy lub do nadrobienia materiału obowiązującego w danym semestrze/roku we własnym zakresie. Poświadczenie uczestnictwa w kursie języka orientalnego na wyjeździe nie zwalnia studenta z uzyskania zaliczenia/zdania egzaminu w KPSC, a jedynie uprawnia do podejścia do testu zaliczeniowego lub egzaminu obowiązującego w danym semestrze lub roku studiów.

8.6. Lektoraty z języków orientalnych są dostępne w charakterze fakultetów dla studentów KPSC drugiego stopnia oraz studentów innych kierunków Wydziału Filozoficznego w miarę wolnych miejsc.

8.7. Formę i warunki zaliczenia regulują Zasady uczestnictwa w lektoratach języków orientalnych w KPSC.

II  Zaliczenie przedmiotu i roku studiów

1. Jednostką zaliczeniową w ramach studiów jest rok studiów trwający od 1 X do 30 IX następnego roku kalendarzowego.

2. Student, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim ustalonym terminie traci prawo do egzaminu poprawkowego.

3. W razie nieprzystąpienia do egzaminu w dniu wyznaczonym przez prowadzącego dany kurs w pierwszym terminie, student może ubiegać się o przywrócenie pierwszego terminu, jeśli w ciągu 7 dni od ustalonej daty egzaminu dostarczy prowadzącemu kurs odpowiednie usprawiedliwienie (zwolnienia lekarskie muszą być wpisane do studenckiej książeczki zdrowia). To samo dotyczy drugiego terminu.

4. Warunkiem zaliczenia I roku na pierwszym stopniu jest uzyskanie 60 punktów zaliczeniowych (ECTS), na które składają się punkty z kursów kanonicznych, lektoratów i kursów fakultatywnych (w tym z praktyk studenckich, jeżeli student je realizuje).

5. Student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz z godna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.

6. Warunkiem uzyskania przypisanych danemu kursowi punktów zaliczeniowych (ECTS) jest zaliczenie danego kursu według określonych dla niego formy i warunków zaliczenia, tzn. jeżeli kurs kończy się egzaminem, należy go zdać. Jeśli w skład kursu wchodzą wykład i ćwiczenia, to warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez prowadzącego tę formę zajęć, chyba że koordynator danego kursu zadecyduje inaczej. W KPSC nie istnieje możliwość rezygnacji z zaliczenia danego kursu.

7. W wypadku wznowienia studiów przez studenta kurs raz zaliczony będzie automatycznie przepisany w sekretariacie KPSC.

8. W wypadku ubiegania się o przepisanie zaliczenia/oceny z kursów kanonicznych zrealizowanych poza KPSC należy zgłosić się do osoby prowadzącej dany kurs.

9. Przepisywanie kursów zrealizowanych przez studentów KPSC poza jednostką macierzystą powinno zostać uregulowane do końca drugiego tygodnia semestru, w którym dany kurs jest realizowany w KPSC.

10. Powtórzeniem kursu jest ponowne uczestnictwo w zajęciach oraz przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu z tego samego kursu. O zwolnieniu studenta z uczestnictwa w zajęciach decyduje prowadzący zajęcia.  

11. Prace pisemne zaliczeniowe, egzaminacyjne i dyplomowe powinny być efektem samodzielnej pracy osoby studiującej (lub osób studiujących - w przypadku prac pisanych grupowo). Osoba prowadząca zajęcia ma prawo wystąpić o pisemne oświadczenie osoby studiującej, które potwierdza, że dana praca została napisana w sposób samodzielny i jest przedstawiana do oceny po raz pierwszy.

III Prace i egzaminy dyplomowe oraz ukończenie studiów

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów (w tym złożenie pracy licencjackiej lub magisterskiej).

            1.1. Egzamin licencjacki ma formę obrony pracy licencjackiej, będącej artykułem naukowym.

            1.2. Egzamin magisterski ma formę obrony pracy magisterskiej (zgodnie z procedurą obowiązującą w UJ), będącej rozprawą naukową.

2. Studenci III roku studiów pierwszego stopnia są zobowiązani do złożenia w sekretariacie KPSC pobranego ze strony internetowej KPSC oświadczenia o wyborze promotora w terminie określonym przez sekretariat (nie później niż do końca października). O wyborze promotora powinny decydować względy merytoryczne, przy jednoczesnym ograniczeniu, iż jeden promotor nie może w ciągu danego roku sprawować opieki nad więcej niż 5 pracami licencjackimi (i nie więcej niż 7 pracami dyplomowymi w sumie). W przypadku prac merytorycznie dopasowanych do danego promotora decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Studenci II roku studiów drugiego stopnia są zobowiązani do złożenia w sekretariacie KPSC oświadczenia pobranego ze strony internetowej KPSC o wyborze promotora oraz zakresu tematycznego pracy magisterskiej w terminie określonym przez sekretariat (nie później niż do końca października). O wyborze promotora powinny decydować względy merytoryczne, przy jednoczesnym ograniczeniu, iż jeden promotor nie może w ciągu danego roku sprawować opieki nad więcej niż 3 pracami magisterskimi (i nie więcej niż 7 pracami dyplomowymi w sumie). W przypadku prac merytorycznie dopasowanych do danego promotora decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Złożenie (w określonym terminie) pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym zaliczenia odpowiedniego seminarium (seminarium dyplomowego dla studentów pierwszego stopnia lub seminarium magisterskiego dla drugiego stopnia).

5. W wypadku powtarzania III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia, kiedy praca licencjacka lub magisterska nie została złożona lub została negatywnie oceniona, student ma obowiązek powtórzenia seminarium dyplomowego lub magisterskiego. Za powtarzany kurs student musi uiścić opłatę.

6. Prace dyplomowe powinny być efektem samodzielnej pracy osoby studiującej.

7. Prowadzący seminarium licencjackie lub magisterskie może odmówić współpracy w zakresie pisania pracy, jeśli student nie spełnia warunków przez niego określonych – np. przekroczy dopuszczalną liczbę nieobecności, popełni plagiat w jakimkolwiek zakresie i na jakimkolwiek etapie.

8. W wypadku uzasadnionego podejrzenia przypisania sobie przez studenta autorstwa części lub całości cudzego utworu prowadzący kurs niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie na piśmie Dziekana. W razie potwierdzenia podejrzeń Dziekan kieruje do Rektora wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta. Skierowanie wniosku skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia, a w wypadku kursu kończącego się wystawieniem oceny skutkuje oceną niedostateczną.

9. Wybór promotora zewnętrznego pracy dyplomowej możliwy jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych merytorycznie. Decyzje podejmuje Kierownik KPSC.

10. Formalne wymagania dotyczące prac licencjackich/magisterskich:

· objętość: praca licencjacka - objętość artykułu naukowego (ok. 40 tys. znaków, 22 strony), praca magisterska - objętość: 80-120 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę; w przypadku wykorzystania w pracy ilustracji obowiązuje przelicznik1 arkusz = 40 000 znaków = 3000 cm2 ilustracji) z bibliografią.

· praca powinna zawierać stronę tytułową bez paginacji (a ta: nazwę uczelni, wydziału, katedry, kierunku, specjalności, numer indeksu, imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy, imię i nazwisko wraz z tytułem promotora oraz miejsce i rok), spis treści na początku pracy, założenia metodologiczne w formie osobnego wprowadzającego rozdziału bądź części wstępu do pracy, w zależności od tematu pracy i jej charakteru;

·studenci piszący prace naukowe w KPSC powinni przyjąć standardy obowiązujące autorów publikacji w czasopiśmie KPSC „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”;

IV. Indywidualna organizacja, racjonalne usprawienia i zmiany w ramach toku studiów

1. Student, który chce realizować Indywidualny Plan Studiów (IPS), powinien złożyć podanie Indywidualnego Planu Studiów (zgodnie z wzorem i instrukcją dostępnymi tutaj), zawierające informacje o wszelkich planowanych zmianach zaakceptowanych przez prowadzących zajęcia najpóźniej do końca trzeciego tygodnia zajęć danego semestru.

2. Osoba studiująca, która chce uzyskać racjonalne usprawienia procesu studiowania, zgłasza się do Centrum Dostępności UJ, zgodnie z procedurą opisaną tutaj. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CD UJ, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z racjonalnych usprawnień. Informujemy ponadto, że osoba studiująca, której dotyczą adaptacje, zobowiązana jest do ustalenia odpowiednio wcześnie szczegółów bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia. Rekomendujemy informowanie prowadzących w momencie rozpoczęcia procedury adaptacji, aby możliwa była realizacja zajęć i uzyskanie wymaganych efektów uczenia się.

3. Wyłączając losowe, nagłe i nieprzewidziane wypadki osoba studiująca zobowiązana jest do ustalenia z prowadzącymi kwestii związanych z indywidualną organizacją toku studiów/indywidualną organizacją zajęć/racjonalnymi usprawnieniami procesu studiowania w ciągu trzech pierwszych tygodni zajęć, których ww. kwestie dotyczą. 

4. Osoba studiująca zobowiązana jest uzupełnić różnice programowe w następujących sytuacjach:

·po wznowieniu studiów wszystkie różnice programowe wynikające ze zmian w danym programie studiów;

·po urlopie bądź w wypadku powtarzania roku różnice programowe na roku studiów, na który student zostaje ponownie wpisany.