Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pakiet informacji dla nowych studentów

Serdecznie witamy w naszym gronie studentów I roku, studiów 1. i 2. stopnia
Gratulujemy pomyślnej rekrutacji i życzymy owocnej pracy naszym nowym studentom. Zachęcamy do zapoznania się z naszym pakietem informacyjnym, który ułatwi przygotowanie się do studiów w KPSC.

Aby przygotować się do nowego roku akademickiego należy:
 • Zapoznać się z programem studiów, właściwym dla wybranego przez nas kierunku studiów i stopnia. 
 • Zapoznać się z aktualnym harmonogramem zajęć
 • Zarejestrować się na przedmioty, w których będziemy uczestniczyć w I semestrze (lub przez cały rok, np. seminarium tematyczne, język angielski dla 2. stopnia).
Rejestracja odbywa się w serwisie usosweb www.usosweb.uj.edu.pl.
Logowanie do serwisu odbywa się przy pomocy loginu i hasła przekazanego w dokumentach podczas wpisu na studia.

Rejestracja odbędzie się w następujących terminach:
I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania): 
- dla wszystkich roczników i programów w KPSC: od 17 września 2021, godz. 10.00 do 26 września 2021, godz. 17.00.
II TURA (tylko rejestrowanie): 
- dla wszystkich roczników i programów w KPSC: od 4 października 2021, godz. 10.00 do 10 października 2021, godz. 17.00.
 
Kod naszej rejestracji: KPSC_21/22Z
Instrukcja dotycząca rejestracji w systemie USOS.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są tutaj. Prosimy o uważną lekturę, a w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Dokonanie rejestracji na kursy objęte programem studiów (dany kierunek, stopień i rok) jest obowiązkowe a brak rejestracji równoznaczny jest z niepodjęciem studiów. Studenci I roku nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne innych roczników bez pisemnej (mailowej) zgody prowadzącego. 

Limity na kursach kanonicznych podnoszone są każdorazowo po wyczerpaniu miejsc i są dostępne po migracji danych, czyli w kolejnym dniu. Limity na kursy fakultatywne nie będą podnoszone.

W II turze rejestracji nie będzie można rezygnować z kursów.
 
Rejestracja na WF dla I roku, 1. stopnia odbywa się również w systemie usosweb i prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego.

Szczegółowe informacje na temat zajęć z WFu oraz terminy podane są na stronie Studium Wychowania Fizycznego UJ
 
Osoby, które mają już zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego (np. na innym kierunku lub uczelni), powinny podczas rejestracji na w-f skorzystać z opcji "przepisz w-f", rejestrując się na kursy wskazane na stronie Studium Wychowania Fizycznego
 
Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe.

Szczegółowe informacje i terminy rejestracji [zostaną podane w późniejszym czasie].
 
Informacje dotyczące SZKOLENIA BHP dla I roku, studiów 1. I 2. stopnia są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ.

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Wybrane w rejestracji przedmioty należy podpiąć pod właściwy kierunek studiów i cykl. Jeżeli przedmiot nie zostanie podpięty jego rejestracja zostanie anulowana. 
 • Wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym 1 października.
Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej - szczegóły dostępne sa tutaj.
 • Rozpocząć studia!

Od dnia 4 października rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne. Obecność na zajęciach kanonicznych (realizowanych w formie bezpośredniej lub/i zdalnej) jest obowiązkowa, a przekroczenie limitu nieobecności nieusprawiedliwionych w toku semestru skutkować będzie niezaliczeniem kursu (z reguły na kursach semestralnych limit są to dwie nieobecności nieusprawiedliwione*) i może oznaczać skreślenie z listy studentów. Brak rejestracji na dany przedmiot nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności.

Zwolnienia lekarskie jako usprawiedliwienia nieobecności są honorowane jeżeli znajdują się w książecce zdrowia wydanej przez uczelnię. Osoby, które nie posiadają książeczki i chciałyby ją wyrobić, proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu (do książeczki potrzebne jest jedno zdjęcie - takie jak do legitymacji). Uwaga: książeczki nie obowiązują w okresie zdalnego funkcjonowania uczelni, podczas nauki zdalnej zwolnienienia mogą być dostarczane drogą mailową.
 
*Szczegółowe warunki zaliczenia kursu podaje prowadzący na pierwszych zajęciach/można znaleźć w sylabusie przedmiotu.
 • Regularnie sprawdzać konto mailowe oraz informacje zamieszczone na stronie www.psc.uj.edu.pl.

Przypominamy o obowiązku korzystania z poczty w domenie @student.uj.edu.pl.
Więcej informacji na temat aktywacji poczty studenckiej można znaleźć tutaj.

Warto śledzić nasze profile FB: pscUJ buddologia/studia nad buddyzmem.

 • Zapoznać się z regulaminem studiów UJ i regulaminem studiów w KPSC:
 • Zapoznać się z informacjami na temat wyboru lektoratu:
Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki* dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).
Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki.

Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiego, hindi lub japońskiegoStudia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiego, sanskrytu, lub tybetańskiego.

*Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty w zimowym semestrze I roku (są to grupy dedykowane wyższym rocznikom). Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl).
 • Zapoznać się z informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i OC.
Ubezpieczenie zdrowotne:
Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów:
• powyżej 26 roku życia
• tylko w przypadku, gdy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zatrudnienie - także umowa-zlecenie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, małżonek z tytułem do ubezpiczenia)
 
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (NWW i OC):
• odpłatne (od 40 zł) na rok akademicki
• szczegóły: siedziba Zarządu Samorządu Studentów ul. Czapskich 4 p. 23, tel. 12 663 1171, -1172
 • Zapoznać się z informacjami dotyczącymi powtarzania kursów i wysokości opłat za powtarzanie zajęć (w przypadku studiów realizowanych w KPSC jest to 5 złotych/godzina).
Uchwała Senatu nr 17/III/2019 w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego  stopnia  oraz  jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.
 
Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenianr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku w sprawie opłat za usługi  edukacyjne  dla  cykli  studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz  jednolitych studiów magisterskich  prowadzonych  w  języku polskim  rozpoczynających  się w roku akademickim 2019/2020.
 • Zapoznać się z informacjami dotyczącymi fakultatywnych praktyk studenckich.
W trakcie studiów student może zrealizować praktykę zawodową w dowolnej instytucji kulturalno-oświatowej lub użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki student może otrzymać 2 lub 5 ECTS w trakcie studiów w zależności od liczby godzin i zakresu obowiązków.

Szczegółowe informacje na temat praktyk studenckich dostępne są tutaj.
 • Zapoznać się z informacjami dotyczącymi stypendiów.​
Szczegółowe infomacje o stypendiach dla osób rozpoczynających studia dostępne są tutaj.
 • Przypominamy, że w razie pytań i problemów można kontaktować się z nami albo z odpowiednim działem Uniwersytetu Jagiellońskiego - tutaj pomocna rozpiska.

Przydatne linki do organizacji działających w ramach UJ

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji UJ - link
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ - link 
Biblioteka Jagiellońska - link
KlimatUJ - link 
TęczUJ - link
Samorząd Studentów UJ - link
Program Erasmus - link