Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

System Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 roku (33/V/2010) powołała do istnienia szereg podmiotów, które niezależnie od siebie wdrażały rozwiązania projakościowe. Związane one zostały w jedną, spójną, ogólnouniwersytecką strukturę: Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK), którego cele, zadania, zasady i metody wdrażania obecnie reguluje Uchwała nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku.

USDJK spełnia następujące zadania:

1) Doskonalenie oferty dydaktycznej oraz programów kształcenia z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
2) Kształtowanie postaw projakościowych w środowisku akademickim;
3) Rozwój kadry;
4) Prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej;
5) Informowanie o ofercie dydaktycznej i działaniach projakościowych.

Funkcjonowanie USDJK opiera się na następujących zasadach:

1) Za realizację zadań systemu odpowiadają dziekani i kierownicy jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych, prowadzących działalność dydaktyczną, zwani dalej kierownikami jednostek;
2) Wsparcie w zakresie narzędzi realizacji zadań systemu oferuje Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;
3) Nadzór nad systemem sprawuje Rektor UJ.

Przewodniczącym USDJK jest Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia. Zasady powołania i zakres działania Pełnomocnika określa Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 września 2022 roku. Obecnie funkcję tę sprawuje dr hab. Radosław Rybkowski, w okresie od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Na poziomie centralnym UJ w ramach ciągłego doskonalenia systemu kształcenia wykonywane są następujące badania: Ocena Zajęć Dydaktycznych, Ocena Pracy Administracji, Barometr Satysfakcji Studenckiej, Badanie Nauczycieli Akademickich, Badanie Programu Studiów, Badanie Kandydatów na Studia i Monitorowanie Losów Absolwentów (ich szczegółowy opis, procedura przeprowadzania i raporty dostępne są tutaj).

Wyniki przeprowadzanych badań są szczegółowo analizowane i udostępniane w raportach wewnętrznych, które, przekazane do poszczególnych jednostek, są wykorzystane w działaniach projakościowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

System Jakości Kształcenia w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji

Na Wydziale Filozoficznym pracami w tym obszarze zajmuje się Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, którego przedstawicielką w Katedrze jest dr Agnieszka Staszczyk (agnieszka.staszczyk@uj.edu.pl). Pełni ona funkcję Pełnomocniczki Dziekana ds. (ewaluacji) jakości kształcenia, można zatem kierować do niej wszelkie uwagi związane z realizacją zajęć w KPSC. Przykładowe zadania obejmują:

  • analizę raportów przekazywanych z badań przez Centrum WsparciaDydaktyki i informowanie Kierownika jednostki, Rady Programowej oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia o potrzebie zmian w obszarze dydaktyki;
  • przyjmowanie uwag dotyczących prowadzenia zajęć i realizacji programu.

Informujemy, że WZDJK udostępnia ponadto formularz kontaktowy, który znajduje się TUTAJ, aby zapewnić Państwu swobodę oraz komfort anonimowości przy zgłoszeniach dotyczących dydaktyki w poszczególnych jednostkach. Wiadomości przekazane za jego pośrednictwem trafiają do dr Staszczyk.

Programy studiów naszej jednostki przygotowane są i aktualizowane z ukierunkowaniem na wypracowanie określonych efektów kształcenia, dających naszym absolwentom zasób wiedzy i umiejętności rozpoznawalnych w innych ośrodkach naukowych i na rynku pracy. Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków i programów znajdują się tutaj. Prace nad programami nadzoruje w jednostce Rada programowa, w ich ramach odbywają się regularne przeglądy, aktualizacje przedmiotów i inne konieczne zmiany, które zgłaszane są zarówno przez osoby prowadzące, jak i studiujące.

W Katedrze działa również Komisja ds. Jakości Kształcenia, która zajmuje się zadaniami Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia podejmując bieżące, niezbędne działania.

Informacje dotyczące obszaru dydaktyki i niezbędne do monitoringu jakości kształcenia pozyskiwane są nie tylko z raportów sporządzanych na podstawie Oceny Zajęć Dydaktycznych, ale też Barometru Satysfakcji Studenckiej, Badania Programu Studiów, Monitorowania Losów Absolwentów.

Każdego roku WZDJK przygotowuje roczne sprawozdanie z działań projakościowych. W jego przygotowaniu biorą udział pracownicy KPSC dostarczając informacji dotyczących naszej jednostki. Dokumenty te od roku akademickiego 2020/21 udostępniane są na stronie pionu jakości.

Ocena Zajęć Dydaktycznych przez osoby studiujące

Ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne w naszej jednostce udostępniane są po każdym semestrze w systemie USOSweb. Każda osoba studiująca ma możliwość anonimowego wyrażenia swojej opinii o kursach, w których bierze udział. Zachęcamy do współtworzenia polityki projakościowej w KPSC i wypełniania ankiet.

Oceny zajęć, po opracowaniu przez Centrum Wsparcia Dydaktyki, udostępniane są prowadzącym oraz Pełnomocniczce Dziekana ds. (ewaluacji) jakości kształcenia. Na podstawie wyników ankiet dokonujemy w Katedrze stosownych zmian na poziomie przedmiotów (m.in. dopasowanie liczby ECTS, godzin, form zaliczenia, treści, efektów), następnie w programach kształcenia (usuwanie, dodawanie kursów), jeżeli tego rodzaju zmiany są możliwe, zasadne oraz wnioski powtarzają się w kilku cyklach oceny. Wśród ostatnich uaktualnień wyliczyć można m.in.: poszerzenie oferty lektoratów języków orientalnych dla I stopnia o język chiński, poszerzenie oferty kursów o zajęcia dotyczące kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Azji Południowej i Wschodniej, wprowadzenie przedmiotu Postcolonial Theories (rok akademicki 19/20), włączenie do programów kilku nowych kursów fakultatywnych (rok akademicki 20/21), wprowadzenie translatorium z języka chińskiego (rok akademicki 22/23).

W całości aktualne programy studiów można znaleźć tutaj.

Osiągnięcia pracowników

Uczelniany System Jakości Kształcenia umożliwia też wskazanie osób prowadzących zajęcia, które wyróżniają się w pracy dydaktycznej. W roku 2016 dr Renata Iwicka została laureatką nagrody Pro Arte Docendi, a w roku 2017 nagrodę otrzymała dr hab. Joanna Grela, prof. UJ. W roku 2018 w kategorii Przyjaciel Studenta do Laudacji Studenckich została nominowana dr hab. Joanna Grela, prof. UJ. W 2020 roku za wysoką jakość pracy dydaktycznej została wyróżniona dr Agnieszka Staszczyk, a w roku 2023 dr Grażyna Bąkowska-Czerner. Ponadto, w latach 2021, 2022 i 2023 wyróżnienie za pracą na rzecz jakości kształcenia oraz za znaczące osiągnięcia dydaktyczne otrzymała dr Agnieszka Staszczyk.

Inicjatywy w ramach doskonalenia oferty dydaktycznej oraz programów kształcenia

W roku akademickim 2017/18 odbył się cykl "Kulturoznawca zOrientowany na Karierę" (#KPSCKzK), podczas których organizowane były prelekcje lub warsztaty z osobami, które w swojej pracy zawodowej wykorzystują kompetencje międzykulturowe.

Od roku akademickiego 2017/18 do roku 2019/20 na Wydziale Filozoficznych istniała możliwość przygotowania wdrożeniowej pracy magisterskiej w ramach projektu Paidagogos Pro. Projekt współfinansowany byłze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Prace powstawały na drodze współpracy osoby studiującej z wybraną firmą, organizacją lub instytucją i miały na celu wypracowanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań podnoszących jakość pracy u danego pracodawcy. W projekcie uczestniczyły wszystkie jednostki Wydziału Filozoficznego reprezentowane przez Zespół Projektowy, w ramach którego przedstawicielką KPSC była dr Anna Kuchta.

W roku akademickim 2021/22 oraz w roku akademickim 2022/23 zostały zorganizowane spotkania „Kulturoznawca – zawód, który mnie nie zawiódł” oraz „Zostań badaczką/badaczem” z mgr. Piotrem Wesołowskim, absolwentem KPSC i tłumaczem, które miały na celu wsparcie studentów w planowaniu ścieżek kariery w kontekście edukacji w Katedrze oraz na dalszych etapach rozwoju zawodowego lub naukowego.

W roku akademickim 2022/23 Katedra nawiązała współpracę z Biurem Turystyki Aktywnej KOMPAS w ramach z projektu INTERKAMP. Osoby studiujące w KPSC mają możliwość realizacji płatnych praktyk studenckich na letnich i zimowych obozach tematycznych oraz okazję do prowadzenia prelekcji i warsztatów podczas obozów Interkamp. 

Losy absolwentów

Badanie Monitorowanie Losów Absolwentów prowadzone jest przez Biuro Karier i Jakość Kształcenia. Ze szczegółowymi raportami można zapoznać się na stronie. Wyniki badania są analizowane dodatkowo w ramach działań projakościowych w KPSC i uwzględniane w proponowanych zmianach programowych.

Od roku 2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi ogólnopolski monitoring losów absolwentów. Z danymi dla naszych kierunków można zapoznać się na stronie.

Dla absolwentów przygotowano specjalny serwis oferujący szkolenia, staże, oferty pracy. Zachęcamy osoby studiujące do zapoznania się z działaniami Biura Karier.