Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polityka projakościowa na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 roku (33/V/2010) powołała do istnienia szereg podmiotów, które niezależnie od siebie wdrażały rozwiązania projakościowe. Związane one zostały w jedną, spójną, ogólnouniwersytecką strukturę: Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK), którego cele, zadania, zasady i metody wdrażania obecnie reguluje uchwała Uchwała nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku. 

USDJK spełnia następujące zadania: 
1) Doskonalenie oferty dydaktycznej oraz programów kształcenia z uwzględnieniem
potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
2) Kształtowanie postaw projakościowych w środowisku akademickim;
3) Rozwój kadry;
4) Prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej;
5) Informowanie o ofercie dydaktycznej i działaniach projakościowych.

Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia opiera się na następujących zasadach:
1) Za realizację zadań systemu odpowiadają dziekani i kierownicy jednostek
pozawydziałowych, międzywydziałowych i wspólnych, prowadzących działalność
dydaktyczną, zwani dalej kierownikami jednostek;
2) Wsparcie w zakresie narzędzi realizacji zadań systemu oferuje Centrum Wsparcia
Dydaktyki
i Spraw Studenckich oraz Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM;
3) Nadzór nad systemem sprawuje Rektor UJ.

Przewodniczącym USDJK jest Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia.

Na poziomie centralnym UJ w ramach ciągłego doskonalenia systemu kszałcenia wykonywane są następujące badania: Ocena Zajęć Dydaktycznych, Ocena Pracy Administracji, Baromentr Satysfakcji Studenckiej i Monitorowanie Losów Absolwentów (ich szczegółowy opis, procedura przeprowadzania i raporty dostepne są tutaj. Wyniki przeprowadzanych badań są szczegółowo analizowane i wykorzystywane dla wdrażania rozwiązań projakościowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polityka projakościowa w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji

Na Wydziale Filozoficznym działa Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, którego przedstawicielem w Katedrze jest dr Agnieszka Staszczyk. Można do niej kierować wszelkie uwagi związane z jakością kształcenia w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji.

W Katedrze działa również Komisja ds. Jakości Kształcenia. Komisja ta czuwa nad realizacją polityki projakościowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ankiety studenckie

Ankiety oceniające jakość zajęć dydaktycznych oferowanych w naszej jednostce przeprowadzane są po każdym semestrze, przed sesją egzaminacyjną. Każdy student/-ka ma możliwość wyrażenia swojej opinii o kursach, w których brał udział, w formularzu dostępnym w systemie ANTEK.

Na podstawie wyników ankiet dokonujemy zmian w programach kształcenia, m.in. wśród ostatnich uaktualnień wyliczyć możemy wprowadzenie w roku akademickim 2019/20 kursu Postcolonial Theories oraz lektoratu języka chińskiego.

W całości aktualne programy studiów można znaleźć tutaj.

 

Osiągnięcia pracowników

W roku 2016 dr Renata Iwicka laureatką nagrody Pro Arte Docendi, a w roku 2017 nagrodę otrzymała dr hab. Joanna Grela. W roku 2015 dr Agnieszka Kowalska została nominowana do Laudacji Studenckich 2015 w kategorii Przyjaciel Studenta. W roku 2018 w tej samej kategorii do Laudacji Studenckich została nominowana dr hab. Joanna Grela.

Programy realizowane w ramach polityki projakościowej

W roku akacemickim 2017/18 odbył się cykl "Kulturoznawca zOrientowany na Karierę" (#KPSCKzK), podczas których organizowane były prelekcje lub warsztaty z osobami, które w swojej pracy zawodowej wykorzystują kompetencje międzykulturowe. 

Od roku 2017/2018 na Wydziale Filozoficznych istnieje możliwość przygotowania wdrożeniowej pracy magisterskiej w ramach projektu Paidagogos Pro. Tego typu prace powstają na drodze współpracy z firmą, organizacją lub instytucją i mają na celu wypracowanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań podnoszących jakość pracy u danego pracodawcy.

Zachęcamy studentów do realizacji praktyk zawodowych podczas studiów.

Losy absolwentów

Systematyczne badania Losów Absolwentów prowadzone są przez Biuro Karier i Jakość Kształcenia. Ze szczegółowymi raportami można zapoznać się na stronie. Od roku 2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi ogólnopolski monitoring losów absolwentów. Z danymi dla naszego kierunku można zapoznać się na stronie

Dla absolwentów przygotowano specjalny serwis oferujący szkolenia, staże, oferty pracy. 

Efekty kształcenia

Programy studiów naszej jednostki ukierunkowane są na wypracowanie określonych efektów kształcenia, dających naszym absolwentom zasób wiedzy i umiejętności rozpoznawalnych w innych ośrodkach naukowych i na rynku pracy. Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków i programów znajdują się tutaj. Nad efektami kształcenia czuwa Rada programowa.