Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Często zadawane pytania

Osoba, która nie zaliczyła w danym roku akademickim kursu obowiązkowego, na który uprzednio się zarejestrowała w systemie USOSweb, musi złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny rok do Kierownika Jednostki, prof. dr hab. Marty Kudelskiej, z prośbą o powtarzanie kursu w kolejnym roku akademickim oraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów ECTS (minimalna liczba punktów pozwalająca na wpis warunkowy to 50 ECTS). Termin składania podań do końca września, natomiast do 22 października student musi uiścić opłatę za powtarzane zajęcia semestru zimowego, a do 15 marca - za zajęcia semestru letniego na swój indywidualny numer konta bankowego. Opłata za powtarzanie kursów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014 lub później wynosi 5zł za godzinę zajęć, a dla studentów, którzy rozpoczeli naukę w roku akademickim 2024/25 lub później wynosi 7zł za godzinę zajęć.

Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025.

Zarządzenie nr 65 Rektora UJ z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zwalniania z tych opłat.

Wzór podania dostępny jest tutaj

Osoba, która nie zaliczyła w danym semestrze/roku akademickim kursu fakultatywnego, na który uprzednio się zarejestrowała w systemie USOSweb i zadeklarowała go w deklaracji przedmiotowej, ma następujące możliwości:

 • może złożyć podanie do Kierownika Katedry, prof. dr hab. Marty Kudelskiej, z prośbą o powtarzanie kursu w kolejnym roku akademickim (o ile kurs będzie oferowany*).

Termin składania podań do końca września, natomiast do 22 października student musi uiścić opłatę za powtarzane zajęcia semestru zimowego, a do 15 marca - za zajęcia semestru letniego na swój indywidualny numer konta bankowego. Opłata za powtarzanie kursów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014 lub później wynosi 5zł za godzinę zajęć, a dla studentów, którzy rozpoczeli naukę w roku akademickim 2024/25 lub później wynosi 7zł za godzinę zajęć.

Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025.

Zarządzenie nr 65 Rektora UJ z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zwalniania z tych opłat.

*W związku z faktem, że nie ma gwarancji, że dany kurs fakultatywny będzie oferowany rok po roku, rekomendowanym rozwiązaniem w przypadku niezaliczenia fakultetu jest zamiana go na inny kurs fakultatywny.

Wzór podania dostępny jest tutaj

 • może złożyć podanie do Kierownika Katedry, prof. dr hab. Marty Kudelskiej, o zamianę niezaliczonego fakultetu na inny, dowolnie wybrany kurs. Zamiana fakultetu oznacza zwolnienie z opłaty za powtarzanie kursu. 

Wzór podania dostępny jest tutaj

Przypominamy, że niezaliczony kurs fakultatywny musi zostać albo zamieniony na inny albo powtórzony i zaliczony, niezależnie od uzyskanej liczby punktów ECTS, wystarczającej do zaliczenia roku.
 
UWAGA! Jeżeli kurs fakultatywny był zadeklarowany w deklaracji przedmiotowej na dany rok a zamiana następuje w kolejnym roku lub/i niezaliczenie kursu fakultatywnego oznacza, że uzyskano mniej niż 60 punktów ECTS w ciągu roku, wymagane jest także podanie o wpis warunkowy na kolejny rok.

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 oraz 6 Regulaminu studiów, Indywidualny Plan Studiów może zostać przyznany na wniosek osoby, której sytuacja życiowa nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów, w szczególności w przypadku:
 • niepełnosprawności lub choroby,
 • odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku lub specjalności,
 • sprawowania opieki na dzieckiem.

Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:

 • modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
 • eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,
 • zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.

Jak wynika z w/w przepisów Regulaminu studiów, aby uzyskać zgodę na odbywanie studiów według Indywidualnego Planu Studiów, muszą zaistnieć określone przesłanki, uniemożliwiające udział w zajęciach w standardowym trybie. Ponadto, Indywidualny Plan Studiów ma ułatwić/umożliwić udział lub realizację zajęć w innej formie, ustalonej z osobą prowadzącą dany kurs. Indywidualny Plan Studiów nie może natomiast sprowadzać się do zwolnienia  z obowiązku zrealizowania wymaganych programem studiów przedmiotów.

Osoba, która chciałaby podjąć Indywidualny Plan Studiów musi spełnić następujące wymagania:

 • wydrukować i uzupełnić formularz IPS (wzór dostępny jest tutaj), wprowadzając nazwy kursów, w których trybie zaliczania chce dokonać zmian oraz je opisać;
 • w pierwszych dwóch tygodniach danego semestru zgłosić się do prowadzących dane zajęcia w celu uzyskania zgody (podpisu na formularzu) na wprowadzenie ww. zmian / możliwe jest również uzyskanie akceptacji prowadzących drogą mailową, wtedy do wniosku należy załączyć zrzuty ekranu z wiadomościami, w których prowadzący wyrazili zgody na proponowne zmiany;
 • dołączyć formularz IPS do pisma przewodniego kierowanego do Kierownika KPSC prof. dr hab. Marty Kudelskiej z prośbą o udzielenie Indywidualnego Planu Studiów WRAZ Z uzasadnieniem chęci podjęcia nauki w tym trybie;
 • złożyć ww. pisma do 20 października w semestrze zimowym lub do 10 marca w semestrze letnim w sekretariacie KPSC.

Formularz IPS składa się na każdy semestr osobno.

Aby uzyskać racjonalne usprawienia procesu studiowania, osoba studiująca zgłasza się do Centrum Dostępności UJ, zgodnie z procedurą opisaną tutaj.

Osobom studiującym, zainteresowanym ubieganiem się o przyznanie racjonalnych usprawnień, uprzejmie przypominamy o obowiązujących terminach, zgodnie z § 5, pkt. 3 Zarządzenia nr 13 Rektora UJ: "Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CD UJ, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z racjonalnych usprawnień.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, jeżeli ze względu na rodzaj racjonalnych usprawnień możliwe jest ich stosowanie pomimo upływu terminu".

Informujemy ponadto, że osoba studiująca, której dotyczą adaptacje, zobowiązana jest do ustalenia odpowiednio wcześnie szczegółów bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia. Rekomendujemy informowanie prowadzących w momencie rozpoczęcia procedury adaptacji, aby możliwa była realizacja zajęć i uzyskanie wymaganych efektów uczenia się.

Przypominamy, że racjonalne usprawnienia muszą uwzględniać specyfikę studiowanego kierunku i prowadzonej działalności naukowej, a w szczególności efekty uczenia się przewidziane dla danego przedmiotu.

Wyłączając losowe, nagłe i nieprzewidziane wypadki osoba studiująca zobowiązana jest do ustalenia z prowadzącymi kwestii związanych z racjonalnymi usprawnieniami procesu studiowania w ciągu trzech pierwszych tygodni zajęć, których te kwestie dotyczą. 

Do Kierownika Jednostki, prof. dr hab. Marty Kudelskiej, można kierować podania w poniższych przypadkach:

- wpis warunkowy 50-punktowy na wyższy rok studiów;
- powtarzanie roku;
- powtarzanie kursu;
- zmiana promotora;
- chęć realizacji lektoratu orientalnego spoza realizowanego programu;
- indywidualny tok studiów;
- zaliczenie (przepisanie) przedmiotów zrealizowanych na innych kierunkach, specjalnościach i uczelniach;
- zmiana kierunku/specjalności;
- urlop studencki;
- wznowienie studiów.

Wzory wybranych pism można znaleźć tutaj. W przypadku braku odpowiedniego wzoru pismo należy napisać samodzielnie. 

Wszystkie powyższe pisma i podania powinny być składane w sekretariacie KPSC w wersji papierowej i podpisanej

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów w KPSC zwolnienia lekarskie jako usprawiedliwienia nieobecności są honorowane jeżeli znajdują się w książeczce zdrowia wydanej przez uczelnię.

Osoby, które nie posiadają książeczki i chciałyby ją wyrobić, proszone są o dostarczenie do sekretariatu (lub do skrzynki podawczej przy sekretariacie z dopiskiem "do książeczki") jednego zdjęcia (wymiary: takie jak do legitymacji). Zdjęcie powinno być podpisane z tyłu nazwiskiem i numerem albumu (indeksu). Wyrobienie książeczki jest bezpłatne

Uwaga: książeczki nie obowiązują w okresie zdalnego funkcjonowania uczelni w związku z pandemią koronawirusa, podczas nauki zdalnej według terminów wyznaczonych przez MEIN lub władze UJ zwolnienienia mogą być dostarczane drogą mailową.

Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki* dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację

Lektorat orientalny jest kursem obowiązkowym, realizowanym w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiego, hindi lub japońskiego. Studia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiego, sanskrytu, lub tybetańskiego.

We wskazanym terminie podczas zimowego semestru student składa pisemną deklarację wyboru języka orientalnego. Termin składania deklaracji jest ogłaszany w Aktualnościach na stronie. Wzór deklaracji można pobrać tutaj.

*Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim semestrze. Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl).

Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiego, hindi lub japońskiego. Studia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiego, sanskrytu, lub tybetańskiego.

W przypadku chęci realizacji języka spoza programu studiów (np. języka arabskiego będąc na studiach nad buddyzmem) jako obowiązkowego lektoratu konieczne jest złożenie wraz z deklaracją lektoratu* podania o zgodę na realizację lektoratu spoza programu studiów, którego wzór można znaleźć tutaj.

Informujemy, że uzyskanie zgody na realizację lektoratu spoza programu, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od liczby dostępnych miejsc na lektoracie (pierwszeństwo mają osoby, do których programu jest to lektorat przypisany) oraz możliwości ułożenia harmonogramu w taki sposób, aby na kurs mogły uczęszczać osoby z innych kierunków studiów. W związku z tym każde podanie jest indywidualne i nie ma gwarancji, że zgoda zostanie udzielona.

*Termin składania deklaracji jest ogłaszany w Aktualnościach na stronie. Wzór deklaracji można pobrać tutaj.
 

Osoba, chcąca realizować dwa lektoraty, powinna złożyć wraz z deklaracją lektoratu* samodzielnie napisane i umotywowane podanie o zgodę na realizację dwóch lektoratów.

W deklaracji lektoratów należy jednoznacznie zaznaczyć, który lektorat traktowany jest jako podstawowy ("pierwszy wybór"), który będzie stanowił kurs obowiązkowy w wymiarze 450h w ciągu trzech lat. Drugi lektorat, o ile udzielona zostanie nań zgoda, realizowany będzie jako fakultet**.

Informujemy, że uzyskanie zgody na realizację dwóch lektoratów, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od liczby dostępnych miejsc na lektoratach oraz możliwości ułożenia harmonogramu w taki sposób, aby na istniała możliwość uczęszczania na dwa lektoraty. W związku z tym każde podanie jest indywidualne i nie ma gwarancji, że zgoda zostanie udzielona.

*Termin składania deklaracji jest ogłaszany w Aktualnościach na stronie. Wzór deklaracji można pobrać tutaj.
**Lektorat wybrany jako fakultet może być realizowany w dowolnym wymiarze (przez jeden semestr, dwa semestry...). 

Jeżeli liczba dostępnych miejsc na lektoracie (pierwszeństwo w rejestracji mają osoby, do których programu jest to lektorat przypisany) oraz harmonogram na to pozwalają, istnieje możliwość realizacji wybranego lektoratu jako fakultetu dla studentów studiów II stopnia. 

Informacje o wolnych miejscach na lektoratach są ogłaszane na stronie oraz rozsyłane przez sekretariat co roku po przeanalizowaniu złożonych w danym roku deklaracji lektoratów przez studentów I stopnia

Lektorat wybrany jako fakultet może być realizowany w dowolnym wymiarze (przez jeden semestr, dwa semestry...). 

W sytuacji, w której student ma już opanowane podstawy języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie, prosimy o kontakt na początku roku akademickiego z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl). 

zrzut ekranu z zaznaczonymi miejscami

Przykład poprawnie wydrukowanej deklaracji po rejestracji zimowej 13/14. Student zaznaczył nastepujące rejestracje:

 • KBDW-MONO-I-13/14 - ponieważ zarejestrował się na kursy w Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu, które podpiął pod program realizowany w KPSC,
 • KPSC_13/14Z - ponieważ wziął udział w podstawowej rejestracji prowadzonej w KPSC,
 • przedmioty nie należące do rejestracji - ponieważ zapisał się m.in. na WF, który nie jest kursem objętym podstawową rejestracją w KPSC.

W tym miejscu mogą pojawić się również inne kody rejestracji. Należy zaznaczyć te, w których student wybrał dodatkowe kursy i podpiął pod program realizowany w KPSC. Następnie wybieramy cykle w których odbywają się zajęcia na które zarejestrowaliśmy się. Ponieważ w naszym przypadku rejestracja była na zajęcia semestru zimowego oraz całoroczne, te dwie opcje zostały zaznaczone.

Ważne! Przed złożeniem deklaracji proszę upewnić się, że wszystkie kursy są podpięte zarówno pod program studiów, jak i tok studiów. Drukowanie deklaracji nie jest wymagane - składa się ją wyłącznie w systemie USOSweb.

Osoba będąca na drugiem roku studiów II stopnia, która nie uzyskała zaliczenia z seminarium magisterskiego (nie złożyła we wskazanym terminie pracy magisterskiej w wystemie AP), powinna powtórzyć drugi rok studiów. Powinna również wnieść opłatę za powtarzanie tych zajęć (seminarium magisterskiego) oraz uzupełnić różnicę programową. Złożenie podania o powtarzanie roku możliwe jest w terminie do 30 września danego roku. Po tym terminie możliwe jest tylko złożenie podania o wznowienie od kolejnego roku akademickiego.

Uzyskanie liczby punktów wystarczającej do ukończenia studiów II stopnia, nie zwalnia z obowiązku zrealizowania przedmiotów stanowiących różnicę programową powstałą w wyniku powtarzania roku studiów.

Osoba będąca na trzecim roku studiów I stopnia, która nie uzyskała zaliczenia z seminarium dyplomowego (nie złożyła we wskazanym terminie pracy licencjackiej w wystemie AP), powinna powtórzyć trzeci rok studiów. Powinna również wnieść opłatę za powtarzanie tych zajęć (seminarium dyplomowego) oraz uzupełnić różnicę programową. Złożenie podania o powtarzanie roku możliwe jest w terminie do 30 września danego roku. Po tym terminie możliwe jest tylko złożenie podania o wznowienie od kolejnego roku akademickiego.

Uzyskanie liczby punktów wystarczającej do ukończenia studiów I stopnia, nie zwalnia z obowiązku zrealizowania przedmiotów stanowiących różnicę programową powstałą w wyniku powtarzania roku studiów.

W razie nieprzystąpienia do egzaminu w dniu wyznaczonym przez prowadzącego dany przedmiot w pierwszym terminie, student może ubiegać się o przywrócenie 1. terminu, jeśli w ciągu 7 dni od ustalonego dnia egzaminu dostarczy odpowiednie usprawiedliwienie (np. zwolnienie lekarskie) do prowadzącego dany przedmiot. To samo dotyczy drugiego terminu.

Zwolnienia lekarskie będą akceptowane tylko jeśli będą wpisane w książeczce zdrowia studenta.

Osoba powinna zrealizować różnice programowe od początku studiów, a więc w tym wypadku z całych trzech lat. Powinien zostać uwzględniony program studiów uchwalony dla tego cyklu kształcenia, podczas którego następuje wznowienie.

Uzyskanie liczby punktów wystarczającej do ukończenia studiów I stopnia, nie zwalnia z obowiązku zrealizowania przedmiotów stanowiących różnicę programową powstałą w wyniku wznowienia. Podania o wznowienie powinny zostać złożone do końca września.

Osoba powinna zrealizować różnice programowe od początku studiów, a więc w tym wypadku z całych dwóch lat. Powinien zostać uwzględniony program studiów uchwalony dla tego cyklu kształcenia, podczas którego następuje wznowienie.

Uzyskanie liczby punktów wystarczającej do ukończenia studiów II stopnia, nie zwalnia z obowiązku zrealizowania przedmiotów stanowiących różnicę programową powstałą w wyniku wznowienia. Podania o wznowienie powinny zostać złożone do końca września.

W trakcie studiów student może zrealizować praktykę zawodową w dowolnej instytucji kulturalno-oświatowej lub użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki student może otrzymać 2 lub 5 ECTS w trakcie studiów w zależności od liczby godzin i zakresu obowiązków. Punkty będą przyznawane na podstawie dostarczonych przez studenta dokumentów potwierdzających czas, miejsce odbycia praktyki oraz zakres pełnionych obowiązków. Praktyki zatwierdza koordynator praktyk oraz kierownik jednostki. Wszystkie informacje i niezbędne dokumenty dostępne są tutaj.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami i Regulaminem UJ zmiana kierunku możliwa jest po zaliczeniu pierwszego roku.

Należy więc zaliczyć I rok realizowanych studiów, a następnie złożyć podanie do Prodziekana Wydziału Filozoficznego ds. dydaktycznych z prośbą o zgodę na przeniesienie na wybrany kierunek w KPSC. Do podania dołączyć należy transkrypt ocen z aktualnych studiach oraz opinię Dyrektora aktualnego Instytutu/Dziekana Wydziału/Kierownika Kierunku. 

Podania rozpatrywane są indywidualnie przez Prodziekana ds. dydaktycznych w porozumieniu z Kierownikiem Katedry. Podanie może zostać pozytywnie rozpatrzone, jeżeli zostają spełnione warunki wynikające z Regulaminu studiów w UJ (m.in. pokrewieństwo efektów uczelnia się na aktuanym i docelowym kierunku, wymagana średnia ocen, spełnienie warunków rekrutacji na dany rok akademicki). Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, osoba może zostać wpisana na drugi rok studiów w KPSC.  

Więcej informacji o przeniesieniu można znaleźć tutaj.

Należy pamiętać, że przeniesienie się na drugi rok oznacza konieczność zrealizowania różnicy programowowej z roku pierwszego (przedmioty, które były obowiązkowe na pierwszym roku danych studiów w KPSC), zgodnie z programem. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku przenosin na rok trzeci.

W przypadku przenosin na studia I stopnia należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię języka orientalnego: na pierwszym roku w drugim semestrze studenci studiów I stopnia w KPSC realizują 90 godzin języka orientalnego, który kontynuują na roku drugim i trzecim. Aby rozpocząć drugi poziom języka, przypisany formalnie do drugiego roku, należy najpierw zaliczyć poziom pierwszy. W związku z tym osoba przenosząca się z innego kierunku musi albo nadrobić poziom pierwszy języka samodzielnie i rozpocznie na drugim roku poziom drugi, albo będąc na drugim roku zacznie język poziomu pierwszego i studia przedłużą się o rok (nie ma możliwości jednoczesnego uczęszczania na jednym roku na dwa poziomy języka). 

Zgodnie z obowiązującymi procedurami i Regulaminem UJ zmiana kierunku możliwa jest po zaliczeniu pierwszego roku - dotyczy to wszystkich kierunków, także w obrębie jednej jednostki.

Należy więc zaliczyć pierwszy rok studiów, a następnie złożyć odpowiednio umotywowane podanie do Kierownika Katedry z prośbą o zgodę na przeniesienie na inny kierunek studiów. Do podania należy dołączyć transkrypt ocen. 

Podania rozpatrywane są indywidualnie przez Prodziekana ds. dydaktycznych w porozumieniu z Kierownikiem Katedry. Podanie może zostać pozytywnie rozpatrzone, jeżeli zostają spełnione warunki wynikające z Regulaminu studiów w UJ (m.in. pokrewieństwo efektów uczelnia się na aktuanym i docelowym kierunku, wymagana średnia ocen, spełnienie warunków rekrutacji na dany rok akademicki). 

Należy pamiętać, że przeniesienie się na drugi rok oznacza konieczność zrealizowania różnicy programowowej z roku pierwszego (przedmioty, które były obowiązkowe na pierwszym roku danych studiów), zgodnie z programem. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku przenosin na rok trzeci.