Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy egzaminów licencjackich w roku akademickim 2021/2022 (dot. studiów I stopnia)

Końcowy egzamin licencjacki w roku akademickim 2021/22 odbędzie się w formie zdalnej (MS Forms + MS Teams) w następujących terminach:

1. termin 12.07 (wtorek) godz. 10.00-11.00

2. termin 15.09 (czwartek) godz. 10.00-11.00 - link do egzaminu MS Teams

Test obejmuje 50 pytań zamkniętych (abc), z 5 przedmiotów kanonicznych dla odpowiedniego kierunku.
Zaproszenie na spotkanie w MS Teams będzie przesłane do osób, które zadeklarują złożenie pracy w terminie i pojawią się w systemie AP z dopełnionymi formalnościami.
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy końcowe

1. Przed egzaminem licencjackim

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2012 lub później:

Student wgrywa pracę licencjacką do Archiwum Prac http://www.apd.uj.edu.pl

Procedurę i terminy wgywania prac licencjackich do serwisu AP reguluje Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku)
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu APD http://usosownia.uj.edu.pl/apd

Po wykonaniu tej czynności student musi poinformować promotora, że praca jest gotowa do zweryfikowania jej oryginalności w systemie antyplagiatowym.

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Filozoficzny
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek: kulturoznawstwo/porównawcze studia cywilizacji/studia nad buddyzmem
 • [w przypadku kierunku "kulturoznawstwo"] specjalność: psc lub buddologia
 • numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, imię i nazwisko promotora

Wymogi formalne pracy

Informację o ocenie z pracy student otrzyma poprzez konto USOS przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego.

Dla wszystkich studentów:

Student najpóźniej na 7 dni przed egzaminem licencjackim powinien upewnić się czy są uzupełnione wszystkie oceny w systemie USOS z całego toku studiów oraz zgłosić program do rozliczenia! Należy również złożyć następujące dokumenty zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku wsprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (link):

 • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku złożenia podania o wydanie odpisu w języku obcym ilość zdjęć zwiększa się o liczbę wnioskowanych odpisów; zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta)​ - od 1 października 2019 zdjęcia nie są wymagane (!)
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentów [link] - proszę wybrać dokument właściwy dla toku studiów
 • oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną [link]
 • oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ [link]
 • oświadczenie o wypełnieniu wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów form wsparcia oferowanych w ramach projektu Doskonały Uniwersytet [link] - dot. studentów od roku akademickiego 2021/22
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów

Dotyczy studentów korzystających ze wsparcia w ramach Projektu Doskonały Uniwersytet - zintegrowany program rozwoju UJ: oświadczenie.

Przypominamy także o konieczności uzupełnienia oświadczenia o prawach autorskich bezpośrednio w systemie AP (dokument wypełniany jest wyłącznie elektronicznie, nie składa się w wersji papierowej).

Biuro Karier UJ informuje także o możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego (po zalogowaniu na stronie w USOSweb) tutaj.

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem.

W przypadku niekontynuowania nauki na UJ przed odbiorem dyplomu należy zwrócić legitymację studencką.

2. Egzamin licencjacki

1. Studia I stopnia kończą się pisemnym egzaminem licencjackim, który jest podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie ostatniego roku studiów I stopnia, w tym złożenie pracy licencjackiej (artykułu naukowego).

2. Egzamin licencjacki ma formę testu pisemnego realizowanego w warunkach stacjonarnych lub zdalnych. Froma egzaminu podawana jest co roku odrębnym komunikatem. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi.

3. Zakres tematyczny egzaminu obejmuje pięć kursów kanonicznych:

PSC: Cywilizacja europejska, Cywilizacja subkontynentu indyjskiego, Cywilizacja islamu, Konfucjański krąg kulturowy, Elementy antropologii społecznej. 

SNB: Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie), Historia buddyzmu II (mahajana), Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski), Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny), Religia - mit - rytuał.

4. Terminy:

Dokładne daty podawane są co roku odrębnym komunikatem.

5. Ocena z egzaminu licencjackiego i pracy licencjackiej wraz ze średnią ocen z całości studiów stanowią podstawę oceny końcowej wpisywanej na dyplomie ukończenia studiów licencjackich (patrz: Regulamin studiów).

3. Przed obroną pracy magisterskiej

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony został w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac (AP) związany z systemem USOS. Serwis połączony jest z centralnym Punktem Logowania i znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl

Procedurę i terminy wgywania prac licencjackich do serwisu AP reguluje Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku)
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu AP http://usosownia.uj.edu.pl/apd

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Filozoficzny
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek: kulturoznawstwo/porównawcze studia cywilizacji/studia nad buddyzmem współczesnym
 • [w przypadku kierunku "kulturoznawstwo"] specjalność: psc lub buddologia
 • numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, imię i nazwisko promotora

Pracę magisterską wydrukowaną z systemu APD i zbindowaną student składa w sekretariacie w terminie okreslonym w Zarządzeniu Rektora.

Wymogi formalne pracy

Na 10 dni przed obroną student powinien złożyć w sekretariacie następujące dokumenty zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku wsprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (link):

 • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku złożenia podania o wydanie odpisu w języku obcym ilość zdjęć zwiększa się o liczbę wnioskowanych odpisów; zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta) - od 1 października 2019 zdjęcia nie są wymagane (!)
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentów [link] - proszę wybrać dokument właściwy dla toku studiów
 • oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną [link]
 • oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ [link]
 • oświadczenie o wypełnieniu wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów form wsparcia oferowanych w ramach projektu Doskonały Uniwersytet [link] - dot. studentów od roku akademickiego 2021/22
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów

Dotyczy studentów korzystających ze wsparcia w ramach Projektu Doskonały Uniwersytet - zintegrowany program rozwoju UJ: oświadczenie.

Przypominamy także o konieczności uzupełnienia oświadczenia o prawach autorskich bezpośrednio w systemie AP (dokument wypełniany jest wyłącznie elektronicznie, nie składa się w wersji papierowej).

Biuro Karier UJ informuje także o możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego (po zalogowaniu na stronie w USOSweb) tutaj.

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem.