Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy (obrony) końcowe

Informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2022/23 studia licencjackie oraz studia magisterskie w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ kończą się obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Wymogi formalne prac można znaleźć w Regulaminie studiów.

Przypominamy, że odpowiednio wcześniej, w terminie określonym przez sekretariat i podanym na stronie internetowej KPSC (nie później niż do końca października), studenci III roku studiów trzeciego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia są zobowiązani do złożenia w sekretariacie KPSC oświadczenia pobranego ze strony internetowej KPSC o wyborze promotora pracy licencjackiej lub promotora oraz zakresu tematycznego pracy magisterskiej. O wyborze promotora powinny decydować względy merytoryczne, przy jednoczesnym ograniczeniu, iż jeden promotor nie może w ciągu danego roku sprawować opieki nad więcej niż 5 pracami licencjackimi/3 pracami magisterskimi (i nie więcej niż 7 pracami dyplomowymi w sumie). W przypadku prac merytorycznie dopasowanych do danego promotora decyduje kolejność zgłoszeń.  

Co do zasady, obrony w roku 2022/23 i później odbywają się w formie stacjonarnej. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających/utrudniających przeprowadzenie obrony w formie stacjonarnej, zgodę na przeprowadzenie obrony w formie zdalnej, po ustaleniu tego między promotorem a studentem, udziela Kierownik Katedry w opaciu o Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku. Podanie do Kierownika Katedry składa promotor pracy, dołączając do podania oświadczenie/wiadomość mailową studenta, potwierdzającą, że student wyraża zgodę na przeprowadzenie obrony w formie zdalnej oraz deklaruje posiadanie odpowiednich warunków technicznych. Podanie należy złożyć minimum 10 dni przed planowaną obroną.

Z uwagi na harmonogram rekrutacji na studia II stopnia (do pobrania tutaj) obrony prac licencjackich w przypadku osób, które chcą aplikować na studia licencjackie na UJ w pierwszej turze, mogą odbywać się najpóźniej 12 lipca 2024.

​Informujemy, że obrona może odbywać się w czerwcu, przy założeniu, że minimum 7 dni przed obroną student planujący obronę ma wszystkie oceny w systemie i zgłoszony program do rozliczenia (po zgłoszeniu programu należy wysłać maila do sekretariatu, potwierdzającego wykonanie tej czynności). Przypominamy, że minimum 10 dni przed obroną muszą zostać złożone wszystkie wymagane dokumenty (według odpowiedniego Zarządzenia).

1. Przed obroną pracy licencjackiej (od roku 2022/23)

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony został w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac (AP) związany z systemem USOS. Serwis połączony jest z centralnym Punktem Logowania. Student wgrywa pracę licencjacką do Archiwum Prac: http://www.apd.uj.edu.pl

Procedurę i terminy wgrywania prac licencjackich do serwisu AP reguluje Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje, po ich uzgodnieniu z promotorem:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku),
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu AP. Po wykonaniu tej czynności student musi poinformować promotora, że praca jest gotowa do zweryfikowania jej oryginalności w systemie antyplagiatowym. 

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek studiów: kulturoznawstwo/porównawcze studia cywilizacji/studia nad buddyzmem
 • [w przypadku kierunku "kulturoznawstwo"] specjalność: psc lub buddologia
 • numer indeksu
 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora pracy
 • tytuł, imię i nazwisko promotora

Wymogi formalne pracy dostępne są w Regulaminie studiów (link).

Student najpóźniej na 7 dni przed egzaminem licencjackim powinien upewnić się czy są uzupełnione wszystkie oceny w systemie USOS z całego toku studiów oraz zgłosić program do rozliczenia!

Na 10 dni przed obroną pracy należy również złożyć następujące dokumenty zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (link):

 • wniosek o wydanie odpisu dokumentów [link] - proszę wybrać dokument właściwy dla toku studiów
 • [w przypadku obrony realizowanej zdalnie] oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną [link]
 • oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach ZintegrUJ [link]
 • oświadczenie o wypełnieniu wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów form wsparcia oferowanych w ramach projektu Doskonały Uniwersytet [link] - dot. studentów od roku akademickiego 2021/22
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów

Przypominamy także o konieczności uzupełnienia oświadczenia o prawach autorskich bezpośrednio w systemie AP (dokument wypełniany jest wyłącznie elektronicznie, nie składa się w wersji papierowej).

Biuro Karier UJ informuje także o możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego (po zalogowaniu na stronie w USOSweb) tutaj.

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem.

W przypadku niekontynuowania nauki na UJ przed odbiorem dyplomu należy zwrócić legitymację studencką.

2. Przed obroną pracy magisterskiej

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony został w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac (AP) związany z systemem USOS. Serwis połączony jest z centralnym Punktem Logowania. Student wgrywa pracę magisterską do Archiwum Prac: http://www.apd.uj.edu.pl

Procedurę i terminy wgrywania prac magisterskich do serwisu AP reguluje Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje, po ich uzgodnieniu z promotorem:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku),
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu AP. Po wykonaniu tej czynności student musi poinformować promotora, że praca jest gotowa do zweryfikowania jej oryginalności w systemie antyplagiatowym. 

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek studiów: kulturoznawstwo/porównawcze studia cywilizacji/studia nad buddyzmem współczesnym
 • [w przypadku kierunku "kulturoznawstwo"] specjalność: psc lub buddologia
 • numer indeksu
 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora pracy
 • tytuł, imię i nazwisko promotora

Wymogi formalne pracy dostępne są w Regulaminie studiów (link).

Na 10 dni przed obroną pracy należy również złożyć następujące dokumenty zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (link):

 • wniosek o wydanie odpisu dokumentów [link] - proszę wybrać dokument właściwy dla toku studiów
 • [w przypadku obrony realizowanej zdalnie] oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną [link]
 • oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach programu ZintegrUJ [link]
 • oświadczenie o wypełnieniu wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów form wsparcia oferowanych w ramach projektu Doskonały Uniwersytet [link] - dot. studentów od roku akademickiego 2021/22
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów

Przypominamy także o konieczności uzupełnienia oświadczenia o prawach autorskich bezpośrednio w systemie AP (dokument wypełniany jest wyłącznie elektronicznie, nie składa się w wersji papierowej). 

Biuro Karier UJ informuje także o możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego (po zalogowaniu na stronie w USOSweb) tutaj.

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem.