Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Dziekana z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19)

Prosimy o zapoznanie się z ​Komunikatem Dziekana z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19).

Komunikat

Dziekana Wydziału Filozoficznego
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku
akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu
egzaminów dyplomowych
(w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID - 19)

1. Obowiązujące terminy i organizacja zajęć dydaktycznych

1.1. Na Wydziale Filozoficznym obowiązują następujące terminy odbywania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej:
• do 14 czerwca 2020 r. odbywają się zajęcia dydaktyczne,
• w dniach 15 czerwca –15 lipca 2020 r. odbywa się letnia sesja egzaminacyjna, w szczególnych przypadkach egzaminy mogą się odbyć do 15 sierpnia za zgodą Dziekana Wydziału,
• w dniach 1 – 15 września 2020 r. odbywa się letnia sesja poprawkowa.

1.2. Zajęcia dydaktyczne obecnego semestru letniego, zaliczenia i wszystkie egzaminy w obu terminach sesji letniej mogą odbywać się tylko w formach zdalnych, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych.

1.3. Komunikat dotyczący organizacji sesji letniej, a więc harmonogram zaliczeń i egzaminów oraz forma ich przeprowadzenia (MS Teams, Pegaz) zostanie ogłoszony na stronach internetowych jednostek Wydziału, w USOS-Web i na stronie uczelni „Komunikaty dziekanów” nie później niż na 1 miesiąc przed egzaminem.

2. Organizacja egzaminów dyplomowych
2.1. Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminach określonych w jednostkach Wydziału.
2.2. Egzaminy dyplomowe odbywają się w formie zdalnej, z zastosowaniem MS Teams lub Pegaz.
2.3. W uzasadnionych przypadkach egzaminy dyplomowe w formie bezpośredniej mogą odbywać się po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dziekana, w wyniku porozumienia z dyrekcją jednostki i studentem.
2.4. Instrukcja dotycząca przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z zastosowaniem MS Teams będzie ogłoszona w odrębnym komunikacie.

Dla studentów, którzy nie są w stanie spełnić wymagań obowiązujących dla egzaminów dyplomowych i wskazanych w zarządzeniu Rektora nr 41 z dnia 29 kwietnia 2020 r., zostaną udostępnione odpowiednie stanowiska komputerowe w budynku danej jednostki Wydziału, z zapewnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.

3. Odpowiedzialność i nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych i egzaminów dyplomowych.
3.1. Prowadzący zajęcia na wszystkich rodzajach i formach studiów realizowanych na Wydziale są zobowiązani do przygotowania i zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w sesjach egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych.
3.2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń podczas sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych sprawują:
• na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich - z-cy dyrektorów ds. dydaktycznych jednostek Wydziału we współpracy z kierownikami studiów,
• na studiach doktoranckich – pełnomocnicy Dziekana ds. studiów doktoranckich (w zakresie mającym zastosowanie),
• na studiach podyplomowych - kierownicy studiów podyplomowych (w zakresie mającym zastosowanie),
• w przypadku kursów realizowanych w ramach programu Erasmus+ - koordynatorzy Erasmusa oraz z-cy dyrektorów ds. dydaktycznych jednostek Wydziału (w zakresie mającym zastosowanie).
3.3. Odpowiedzialność za całościową koordynację działań ponosi Prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych.

3.4. Pracownie Multimedialne i Komputerowe poszczególnych jednostek Wydziału zapewniają wsparcie techniczne zdalnych form kształcenia, przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych.
3.5. Dopuszcza się prowadzenie badań naukowych z udziałem osób badanych. Badania mogą być prowadzone indywidualnie, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego. Dyrektor jednostki Wydziału w porozumieniu z Dziekanem ustala szczegółowe regulacje dotyczące prowadzenia badań, ocenia czy dane badanie spełniate wymagania i wydaje zgodę na jego przeprowadzenie.
3.6. Sprawy dotyczące indywidualnych przypadków należy zgłaszać Dziekanowi Wydziału.

Komunikat wchodzi w życie z dniem opublikowania.
Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ


Komunikat dostępny jest także tutaj (wersja .pdf). 
Przypominamy, że harmonogram sesji letniej w KPSC dostępny jest tutaj