Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bożena Prochwicz-Studnicka

dr Bożena Prochwicz-Studnicka

e-mail: bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

Magister arabistyki UJ, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo-arabistyka UW. W latach 1996-2002 pracownik Zakładu Arabistyki Instytutu Filologii Orientalnej, w latach 2005-2018 pracownik Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji, obecnie adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa AIK.

Zainteresowania naukowe

 • kultura arabska w perspektywie teorii piśmienności,
 • prawne aspekty klasycznej  kultury arabsko muzułmańskiej,
 • miasto i społeczeństwo miejskie w klasycznym świecie arabsko-muzułmańskim,
 • doktryna religijna oraz doświadczenie religijne w świetle komentarzy do Koranu.

Najważniejsze publikacje

 • 2019, Literary representation of the self in medieval Arabic autobiographies and the cultural barriers to self-cognition. The literacy theory perspective, “Al-Qantara” 40 (2)/2019 (w druku).
 • 2019, The formation and the development of the Arabic script from the earliest times until its standardization, “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series” 9 (1), 2019, s. 53-91.
 • 2018, Ibn al-Ğawzī, Historie bystrych umysłów (Aḫbār al-aḏkiyā’), „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2(265-266), s. 197-206.
 • 2018, Boże miłosierdzie i jego (nie)ograniczoność w świetle Koranu, [w:] Interdyscyplinarne spojrzenie na doświadczenie miłosierdzia, red. P. Sawa, Katowice, s. 209-228.
 • 2018, The Origins of the Great Significance of Writing in the Arab-Muslim Culture, “Anthropos” 113.2018/1, s. 217-233.
 • 2018, Kot we wczesnośredniowiecznym miejskim społeczeństwie arabsko-muzułmańskim w świetle literatury adabowej, [w:] Kot w literaturze, kulturze, języku i mediach, red. E. Borkowska et al., [i]WN Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL, Siedlce, s. 45-61.
 • 2015, Kontrola pracy oraz kompetencji lekarzy i aptekarzy w świetle wybranych podręczników hisby (Egipt, XII–XV w.). Fikcja czy rzeczywistość?, [w:] Kultura medyczna islamu, red. B. Płonka-Syroka, Ł. Braun, Warszawa, s. 57-76.
 • 2014, Między znachorstwem a szarlatanerią. Popularne praktyki lecznicze w klasycznym świecie islamu, [w:] Bogactwo i bieda. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław, ss. 265-283.
 • 2014, Wybrane aspekty organizacji tradycyjnego miasta arabsko-muzułmańskiego w kontekście zdrowia publicznego, [w:] Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz, ss. 277-292.
 • 2013, Usul al-fiqh. Czym są klasyczne sunnickie „korzenie/podstawy wiedzy o prawie"?, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LXV, zeszyt 1, s. 11-51.

Inne osiągnięcia

 • kierownik projektu DUN (nr 922/P-DUN/2018) dofinansowującego publikację dwóch anglojęzycznych numerów czasopisma “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”: 1/2018 i 1/2019;
 • zastępca redaktora naczelnego pisma “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”  http://www.ejournals.eu/PJACNS/;
 • merytoryczna odpowiedzialność za projekt Wsparcie programu kształcenia w zakresie nauczania języków orientalnych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji (nr AD/2/1/2013) z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”;
 • nagroda Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej (za rok akademicki 2010/2011).