Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs fotograficzny "Pustka"

Zapraszamy

Koło naukowe OKoło UJ, wraz z Kołem Naukowym PSC UJ i Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji zaprasza na konkurs fotograficzny „Pustka”.

Pragniemy zaprosić studentów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w konkursie, którego główną nagrodą jest wystawa fotografii w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji. Katedra mieści się w głównym gmachu Wydziału Filozoficznego na ul. Grodzkiej 52.

Celem konkursu jest uświadomienie studentom możliwości wykorzystania fotografii w badaniach, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii w pracy kulturoznawców. 

Temat „Pustki” z jednej strony nawiązuje do buddologicznych korzeni naszego koła – z drugiej stanowi wolną przestrzeń do interpretacji.

Z jednej strony pustka czyli siunjata to jedno z najważniejszych pojęć wszystkich odłamów buddyzmu, stanowi podstawę doktryny, która mówi, że wszystkie dharmy (rzeczy i zjawiska) nie istnieją realnie. Jeden z najbardziej znanych na zachodzie tekstów buddyjskich to dzieło wielkiego filozofa indyjskiego, założyciela szkoły szkoły Madhjamaka – Nagardżuny, który jest autorem tzw. Sutry Serca – ARJA BHAGAVATI PRAJNA PARAMITA HRIDAYA z której pochodzi popularne zdanie Forma jest pustką, Pustka jest formą.

Z drugiej strony pustka pozostawia całkowitą dowolność interpretacji, przez co może stać się wspaniałym medium dla artystów oraz naukowców posługujących się fotografią. Dodatkową motywacją do poszukiwań może stać się wewnętrzna sprzeczność tego słowa – bo przecież pustka nie istnieje. Dowolność interpretacji pozwala na podążanie w stronę filozofii przesiąkniętej nihilizmem, ale otwiera też wiele innych dróg – zapewne ciekawszych i bardziej zaskakujących.

Konkurs został objęty honorowym patronatem kierownika Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ – prof. dr hab. Martę Kudelską.

Prace należy przesyłać (po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem) na adres:
kolonaukoweokolo@gmail.com

FB wydarzenieREGULAMIN 

Zasady uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym „Pustka” 

1. Projekt adresowany jest do wszystkich fotografujących studentów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
2. Nadsyłając fotografię Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania tą fotografią. Ponadto uczestnik oświadcza, że nadesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografii, a także, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie fotografii w konkursie, w tym – na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku. W przypadku braku takiej zgody uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób. 
3. Każdy autor może nadesłać jeden cykl fotografii, stanowiący spójną całość. Przez cykl rozumiemy zestaw od 15 do 20 fotografii (RAR/ZIP) o tematyce „Pustka”. 
4. Zgłaszanie zdjęć do projektu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, zdjęcia nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie. 
5. Parametry fotografii: – dłuższy bok zdjęcia :1000 pikseli – format pliku: jpg – rozdzielczość: 72 dpi – przestrzeń barwna: RGB Laureaci projektu zostaną poproszeni o dostarczenie plików cyfrowych w rozdzielczości 300 dpi bezzwłocznie po wyłonieniu wyróżnionych prac. W przypadku nie posiadania lub nie dostarczenia przez laureata takich plików we wskazanym terminie, Organizator może odstąpić od przyznania nagrody. 
6. W treści zgłoszenia należy przesłać ponadto: – swoje imię i nazwisko wraz z numerem telefonu kontaktowego – tytuł zestawu fotograficznego (jeśli jest) – opis cyklu (max. 800 znaków) 
7. Autor udziela Organizatorom Projektu zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez nich nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.
8. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa w składzie dr Robert Szuksztul, dr Agnieszka Kowalska, Patrycja Malinowska, Wioletta Kubisiak. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Organizatorzy – Koło Naukowe OKoło UJ, Koło PSC UJ.

Nagrody: 

1. Spośród nadesłanych prac, zostanie wybrany jeden zestaw zdjęć, Prace zostaną wydrukowane i przygotowane do ekspozycji przez organizatora, koszty przygotowania i wydrukowania prac na wystawę pokrywają organizatorzy i przechodzi ona na własność autora 1 maja 2017r. 
2. Komitet Konkursowy przyzna wyróżnienia, które zostaną przedstawione w formie cyfrowej w trakcie trwania wystawy laureatów. 

Terminy:

1. Prace zgłoszone do udziału w projekcie należy nadsyłać w terminie do 25 listopada 2016 roku do godziny 24:00. 
2. Prace należy nadsyłać drogą mailową na adres: Prace nadesłane po 25 listopada 2016 roku nie będą brały udziału w projekcie. 
3. 8 grudnia 2016 w KPSC odbędzie się wernisaż laureata konkursu.

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć oraz którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. 
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik przyjmuje warunki Regulaminu.

Data opublikowania: 11.11.2016
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska