Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CFP: Topografie podróży

 

Ogólnopolska konferencja naukowa
Topografie podróży
Kraków, 11-13 grudnia 2015

 

Od dłuższego czasu w światowej i polskiej humanistyce odżywać zaczyna przeświadczenie, że u podstaw większości problemów intelektualnych współczesności, a także języka, jakim się posługujemy, leżą kategorie przestrzenne i nierozerwalnie złączona z nimi potrzeba migrowania z miejsc oswojonych i znanych do nieoswojonych i nieznanych. Podróż jako figura oswajania nieznanego, aklimatyzowania się w nowej przestrzeni i przemierzania jej w poszukiwaniu nowych miejsc spełnia się zarówno w przypadku interpretacji prostej fabuły Hobbita, czyli tam i z powrotem Tolkiena, jak i rozważenia trudnej sytuacji emigrantów z tzw. Trzeciego Świata, zmuszanych przez kraje wysokorozwinięte do zatrzymywania się w buforowych przestrzeniach obozów przesiedleńczych i uchodźczych. Rosnąca lista nazwisk filozofów, których inspirowała problematyka kulturowo rozumianej przestrzeni – Marc Augé, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Bruno Latour, Bern-hard Waldenfels, Doreen Massey czy Timothy Ingold – jak również rosnąca eks-pansja fikcjonalnych i wirtualnych uniwersów, multiwersów i światów, dowodzą potrzeby bliższego przyjrzenia się zjawisku podróży jako elementarnej figurze poznawania nieznanego, obcego, wykluczonego czy fantastycznego. Organizatorów Ogólnopolskiej konferencji naukowej Topografie podróży interesować więc będą referaty lokalizujące w tym lub podobnie rozumianym kontekście topograficznym sytuację podróży, wędrówki, migracji czy nawet zwyczajnego spaceru, i koncentrujące się na przykładowych zagadnieniach:

– roli geopoetyki, topografii literackiej i szkoły postkolonialnej w badaniach literackich i kulturowych nad podróżą;
– przezwyciężaniu dystansu przestrzeni lokalnej, globalnej i glokalnej;
– przekraczania granic i przestrzeni liminalnych, wraz z przestrzeniami neutralnymi, buforowymi i ziemiami niczyimi;
– doświadczenia niesamowitości, lęku czy alienacji w przestrzeni wyobcowanej (także w połączeniu z kształtowaniem postawy „stawiania się w miejscu obcego" z Topografii obcego Bernharda Waldenfelsa czy kontaktu z numinosum u Rudolfa Otto i Manuela Aguirre'a);
– migrowania z przestrzeni rzeczywistych do wyimaginowanych, z faktycznych do fikcyjnych, z empirycznych do kontrempirycznych czy z realnych do fantastycznych;
– podróży do przestrzeni i miejsc wykluczonych, izolowanych od zewnętrzna i wywierających wpływ na formowanie podziałów społecznych i politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem atopii Marca Augé i heterotopii Michela Foucaulta);
– przenoszenia się do przestrzeni wirtualnej i podatności na oddziaływanie zjawisk awataryzacji, imersji, teleobecności czy telematyczności;
– wyobrażeniowych podróży do utopii, dystopii, ekotopii czy allotopii, coraz lepiej rozumianych wraz ze wzrostem znaczenia topofocal studies;
– mapowania znanych i nieznanych terytoriów;
– nawigacji i turystyki, także w znaczeniu symbolicznym (flâneuryzm) czy antropologicznym (trail-following i wayfaring Tima Ingolda), zarówno w przestrzeniach realnych, jak i wyobrażonych;
– sfikcjonalizowanych reportaży literackich i itinerariów (np. Dziennik brata Odoryka, Opisanie świata Marco Polo, W poszukiwaniu straconego Kadath H. P. Lovecrafta czy Nowe Królestwo Granady Adama Elbanowskiego);
– poszukiwań zaginionych miast, legendarnych skarbów, wymarłych cywilizacji czy nieznanych planet (figura hic sunt dracones);
– sposobów eksploracji rzeczywistych i wyobrażonych miejsc oraz przestrzeni;
– obecności figury podróży w dyskursach filozoficznych i teoretycznoliterackich, ze szczególnym uwzględnieniem nazwisk już wymienionych (od Marca Augé przez Michela Foucaulta do Tima Ingolda).
 
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów pod adresem topografiepodrozy@gmail.com mija 15 listopada 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów).
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringiem, przygotowaniem materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Informacje o sposobie organizacji konferencji przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, głównego organizatora konferencji, można odnaleźć na stronie http://factaficta.org/konferencje. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Szczegółowe warunki upoważniające do ubiegania się o grant Ośrodka znajdują się na stronie: http://factaficta.org/granty/
Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub w monograficznych wydaniach recenzowanych czasopism naukowych, które zdecydują się na współpracę z organizatorami.
Więcej informacji: topografiepodrozy.wordpress.com
 
Organizatorzy:
Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 
Data opublikowania: 10.11.2015
Osoba publikująca: Wojciech Kosior