Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pakiet informacji dla osób rozpoczynających studia w KPSC

Serdecznie witamy w naszym gronie studentki i studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich!
Gratulujemy pomyślnej rekrutacji i życzymy owocnej pracy naszym nowym Studentkom i Studentom. Zachęcamy do zapoznania się z naszym pakietem informacyjnym, który ułatwi przygotowanie się do studiów w KPSC.

Aby przygotować się do nowego roku akademickiego należy:
 • Zapoznać się z programem studiów, właściwym dla wybranego przez nas kierunku studiów i stopnia. 
 • Zapoznać się z aktualnym harmonogramem zajęć
 • Zarejestrować się na przedmioty, w których będziemy uczestniczyć w I semestrze (lub przez cały rok, np. Seminarium tematyczne, język angielski dla studiów I stopnia).
Rejestracja odbywa się w serwisie Usosweb: www.usosweb.uj.edu.pl.
Logowanie do serwisu odbywa się przy pomocy loginu i hasła przekazanego w dokumentach podczas wpisu na studia.

Rejestracja odbędzie się w następujących terminach:
I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania): od 23.09.2024 - godz.10.00 do 28.09.2024 - godz. 23:59.
II TURA (tylko rejestrowanie): od 03.10.2024 - godz. 10.00 do 04.10.2024 - godz. 23:59.
 
Kod naszej rejestracji: KPSC_24/25Z
Instrukcja dotycząca rejestracji w systemie USOS.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji [zostaną udostępnione w późniejszym terminie]. Prosimy o uważną lekturę, a w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu (kpsc@uj.edu.pl).

Dokonanie rejestracji na kursy objęte programem studiów (dany kierunek, stopień i rok) jest obowiązkowe a brak rejestracji równoznaczny jest z niepodjęciem studiów. Studenci I roku nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne wyższych roczników bez pisemnej (mailowej) zgody prowadzącego. 

Limity na kursach kanonicznych podnoszone są każdorazowo po wyczerpaniu miejsc i są dostępne po migracji danych, czyli w kolejnym dniu. Limity na kursy fakultatywne nie będą podnoszone.

W II turze rejestracji nie będzie można rezygnować z kursów.
Rejestracja na WF dla I roku, 1. stopnia odbywa się również w systemie usosweb i prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego

Szczegółowe informacje na temat zajęć z WFu dostępne są tutaj. Terminy rejestracji podane są na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego UJ
 
Osoby, które mają już zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego (np. na innym kierunku lub uczelni), powinny podczas rejestracji na w-f skorzystać z opcji "przepisz w-f", rejestrując się na kursy wskazane na stronie Studium Wychowania Fizycznego. 

Wszystkie pytania związane z zajęciami z WFu prosimy kierować bezpośrednio do Studium Wychowania Fizycznego UJ (mailowo: swfis@uj.edu.pl, telefonicznie 12/637 43 03 lub osobiście).
 
Rejestracja na język angielski dla pierwszego roku studiów II stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe.

Szczegółowe informacje i terminy rejestracji dostępne są tutaj.
 
Informacje dotyczące SZKOLENIA BHK dla pierwszego roku, studiów I i II stopnia są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ.

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 71 Rektora UJ z dnia 1 lipca 2024 roku w sprawie: obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum) w roku akademickim 2024/2025.
 
Wybrane w rejestracji przedmioty należy podpiąć pod właściwy kierunek studiów i cykl. Jeżeli przedmiot nie zostanie podpięty jego rejestracja zostanie anulowana. 
 • Wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się [termin zostanie podany później].  
Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem MS Teams - szczegółowe informacje i link do spotkania [zostaną podane w późniejszym terminie].
 • Rozpocząć studia!

Od dnia 2 października rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne. Obecność na zajęciach kanonicznych (realizowanych w formie bezpośredniej lub/i zdalnej) jest obowiązkowa, a przekroczenie limitu nieobecności nieusprawiedliwionych w toku semestru skutkować będzie niezaliczeniem kursu (z reguły na kursach semestralnych limit są to dwie nieobecności nieusprawiedliwione*) i może oznaczać skreślenie z listy studentów. Brak rejestracji na dany przedmiot nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności.

Zwolnienia lekarskie jako usprawiedliwienia nieobecności są honorowane jeżeli znajdują się w książeczce zdrowia wydanej przez uczelnię. Osoby, które nie posiadają książeczki i chciałyby ją wyrobić, proszone są o dostarczenie do sekretariatu (lub do skrzynki podawczej przy sekretariacie z dopiskiem "do książeczki") jednego zdjęcia (wymiary: takie jak do legitymacji). Zdjęcie powinno być podpisane z tyłu nazwiskiem i numerem albumu. Uwaga: książeczki nie obowiązują w okresie zdalnego funkcjonowania uczelni, podczas nauki zdalnej zwolnienienia mogą być dostarczane drogą mailową.
 
*Szczegółowe warunki zaliczenia kursu podaje prowadzący na pierwszych zajęciach/można znaleźć w sylabusie przedmiotu.
 • Regularnie sprawdzać konto mailowe w domenie @uj.edu.pl oraz informacje zamieszczone na stronie www.psc.uj.edu.pl.

Przypominamy o obowiązku korzystania z poczty w domenie @student.uj.edu.pl. Nowe studentki oraz nowych studentów w KPSC prosimy o aktywację poczty studenckiej niezwłocznie po dokonaniu wpisu i korzystanie z niej podczas korespondencji w sprawach uczelnianych.
Więcej informacji na temat aktywacji poczty studenckiej można znaleźć tutaj.

Krótki poradnik na temat tego, jak prowadzić korespondencję mailową na studiach, można znaleźć tutaj (poradnik sporządził nasz student i absolwent, p. Dominik Nowakowski).

Warto śledzić nasze profile FB: pscUJ buddologia/studia nad buddyzmem.

 • Zapoznać się z regulaminem studiów UJ i regulaminem studiów w KPSC:
 • Zapoznać się z informacjami na temat wyboru lektoratu:
Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki* dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).
Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki.

Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiego, hindi lub japońskiegoStudia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiego, sanskrytu, lub tybetańskiego.

*Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty w zimowym semestrze I roku (są to grupy przypisane do wyższych roczników). Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl).
 • Zapoznać się z informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i OC.
Ubezpieczenie zdrowotne:
Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów:
• powyżej 26 roku życia
• tylko w przypadku, gdy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zatrudnienie - także umowa-zlecenie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, małżonek z tytułem do ubezpiczenia)

Więcej informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych/zgłoszenia do ubezpieczenia można znaleźć na stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia - osoby zainteresowane prosimy o postępowanie zgodnie z dostępnymi tam istrukcjami. 
 
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (NWW i OC): szczegółowe informacje i możliwość zakupu ubezpieczenia dostępne są tutaj.
 • Zapoznać się z informacjami dotyczącymi powtarzania kursów i wysokości opłat za powtarzanie zajęć (dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/25 lub później w przypadku studiów realizowanych w KPSC jest to 7 złotych/godzina).

Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025.

Zarządzenie nr 65 Rektora UJ z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zwalniania z tych opłat.
 • Zapoznać się z informacjami dotyczącymi fakultatywnych praktyk studenckich.
W trakcie studiów student może zrealizować praktykę zawodową w dowolnej instytucji kulturalno-oświatowej lub użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki student może otrzymać 2 lub 5 ECTS w trakcie studiów w zależności od liczby godzin i zakresu obowiązków.

Szczegółowe informacje na temat praktyk studenckich dostępne są tutaj.
 • Zapoznać się z informacjami dotyczącymi stypendiów.​
Szczegółowe infomacje o stypendiach dla osób rozpoczynających studia dostępne są tutaj.
 • Przypominamy, że w razie pytań i problemów można kontaktować się z nami albo z odpowiednim działem Uniwersytetu Jagiellońskiego - tutaj pomocna rozpiska.

Przydatne linki do organizacji działających w ramach UJ

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji UJ - link
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ - link 
Biblioteka Jagiellońska - link
KlimatUJ - link 
TęczUJ - link
Samorząd Studentów UJ - link
Program Erasmus - link