Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Często zadawane pytania

1. Co powinienem/nam zrobić w przypadku niezaliczenia kursu?

Student, który nie zaliczył w danym roku akademickim jakiegokolwiek kursu, na który uprzednio zarejestrował się w systemie USOS, musi złożyć podanie do Kierownika Jednostki prof. dr hab. Marty Kudelskiej z prośbą o powtarzanie go w kolejnym roku akademickim oraz z informacją o ilości uzyskanych punktów ECTS. Termin składania podań do końca września natomiast do 22 października student musi uiścić opłatę za zajęcia semestru zimowego, a do 15 marca za zajęcia semestru letniego w wysokości 50 zł x 1 punkt ECTS na swój indywidualny numer konta bankowego. Opłata za powtarzanie kursów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014 wynosi 5zł za godzinę zajęć.

Wzór podania dostępny jest tutaj

2. Jak mogę ubiegać się o przywrócenie terminu z egzaminu?

W razie nieprzystąpienia do egzaminu w dniu wyznaczonym przez prowadzącego dany przedmiot w 1. terminie, student może ubiegać się o przywrócenie 1. terminu, jeśli w ciągu 7 dni od ustalonego dnia egzaminu dostarczy odpowiednie usprawiedliwienie (np. zwolnienie lekarskie) do prowadzącego dany przedmiot. To samo dotyczy 2. terminu. Zwolnienia lekarskie będą akceptowane tylko jeśli będą wpisane w książeczce zdrowia studenta.

3. Jak mogę uzyskać Indywidualny Plan Studiów?

Student, który chciałby podjąć Indywidualny Plan Studiów musi spełnić następujące wymagania:

a. wydrukować i uzupełnić formularz IPS (wzór dostępny jest tutaj), wprowadzając nazwy kursów, w których trybie zaliczania chce dokonać zmian oraz je opisać;

b. w pierwszych dwóch tygodniach danego semestru zgłosić się do prowadzących dane zajęcia w celu uzyskania zgody (podpisu na formularzu) na wprowadzenie ww. zmian / możliwe jest również uzyskanie akceptacji prowadzących drogą mailową, wtedy do wniosku należy załączyć zrzuty ekranu z wiadomościami, w których prowadzący wyrazili zgody na proponowne zmiany;

c. dołączyć formularz IPS do pisma przewodniego kierowanego do Kierownika KPSC prof. dr hab. Marty Kudelskiej z prośbą o udzielenie Indywidualnego Planu Studiów WRAZ Z uzasadnieniem chęci podjęcia nauki w tym trybie;

d. złożyć ww. pisma do 20 października w semestrze zimowym lub do 10 marca w semestrze letnim w sekretariacie KPSC.

Formularz PLS student składa na każdy semestr osobno.

4. Jakie podania mogę kierować do Kierownika Jednostki?

Do Kierownika Jednostki Prof. dr hab. Marty Kudelskiej można kierować podania w poniższych przypadkach:

- wpis 50 punktowy na wyższy rok studiów;
- powtarzanie roku;
- zmiana promotora;
- indywidualny tok studiów;
- zaliczenie przedmiotów na innych kierunkach, specjalnościach i uczelniach;
- zaliczenie przedmiotów na UJ przez studentów innych uczelni;
- zmiana specjalności;
- urlop studencki;
- wznowienie studiów.

Wszystkie pisma i podania powinny być składane w KPSC w wersji papierowej i podpisanej. 

5. Jak mogę wybrać lektorat z języka orientalnego (I rok, I st.)?

We wskazanym terminie podczas zimowego semestru (I rok studiów I stopnia) student składa pisemną deklarację wyboru języka orientalnego. Termin składania deklaracji jest ogłaszany w Aktualnościach na stronie. Wzór deklaracji można pobrać tutaj.

6. Jak prawidłowo wypełnić deklarację przedmiotów?

zrzut ekranu z zaznaczonymi miejscami

Przykład poprawnie wydrukowanej deklaracji po rejestracji zimowej 13/14

Student zaznaczył nastepujące rejestracje:

KBDW-MONO-I-13/14 - ponieważ zarejestrował się na kursy w Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu, które podpiął pod program realizowany w KPSC,

KPSC_13/14Z - ponieważ wziął udział w podstawowej rejestracji prowadzonej w KPSC,

przedmioty nie należące do rejestracji - ponieważ zapisał się m.in. na WF, który nie jest kursem objętym podstawową rejestracją w KPSC.

W tym miejscu mogą pojawić się również inne kody rejestracji. Należy zaznaczyć te, w których student wybrał dodatkowe kursy i podpiął pod program realizowany w KPSC. Następnie wybieramy cykle w których odbywają się zajęcia na które zarejestrowaliśmy się. Ponieważ w naszym przypadku rejestracja była na zajęcia semestru zimowego oraz całoroczne, te dwie opcje zostały zaznaczone.

Ważne! Przed wydrukiem deklaracji proszę upewnić się, że wszystkie kursy są podpięte zarówno pod program studiów jak i tok studiów.

7. Co zrobić w przypadku braku zaliczenia seminarium magisterskiego (powtarzanie roku)?

Student drugiego roku studiów drugiego stopnia, który nie uzyskał zaliczenia z seminarium magisterskiego (nie zdążył on napisać pracy mgr), powinien powtórzyć drugi rok studiów. Powinien również wnieść opłatę za powtarzanie tych zajęć oraz uzupełnić różnice programowe dla drugiego roku studiów (bo ten rok będzie powtarzał). Złożenie podania o powtarzanie roku możliwe jest w terminie do 30 września danego roku. Po tym terminie możliwe jest tylko złożenie podania o wznowienie od kolejnego roku akademickiego.

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 oraz 6  Regulaminu studiów, Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja życiowa nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów, w szczególności w przypadku:

a)      niepełnosprawności lub choroby,

b)      odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku lub specjalności,

c)      sprawowania opieki na dzieckiem.

Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:

a)      modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

b)      eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,

c)      zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.

Jak wynika z w/w przepisów Regulaminu studiów, aby student mógł uzyskać zgodę na odbywanie studiów wg indywidualnego planu studiów, muszą zaistnieć określone przesłanki, uniemożliwiające mu udział w zajęciach. Ponadto, indywidualny plan studiów ma ułatwić/umożliwić studentowi udział w zajęciach. Nie może on natomiast sprowadzać się do zwolnienia studenta  z obowiązku zrealizowania wymaganych programem studiów przedmiotów.

Uzyskanie przez studenta liczby punktów wystarczającej do ukończenia studiów II stopnia, nie zwalnia go z obowiązku zrealizowania przedmiotów stanowiących różnice programowe powstałe w wyniku powtarzania roku studiów.

8. Co zrobić w przypadku braku zaliczenia seminarium dyplomowego (powtarzanie roku)?

Student trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, który nie uzyskał zaliczenia z seminarium dyplomowego (nie zdążył on napisać pracy licencjackiej), powinien powtórzyć trzeci rok studiów. Powinien również wnieść opłatę za powtarzanie tych zajęć oraz uzupełnić różnice programowe dla trzeciego roku studiów (bo ten rok będzie powtarzał). Złożenie podania o powtarzanie roku możliwe jest w terminie do 30 września danego roku. Po tym terminie możliwe jest tylko złożenie podania o wznowienieod kolejnego roku akademickiego.

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 oraz 6  Regulaminu studiów, Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja życiowa nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów, w szczególności w przypadku:

a)      niepełnosprawności lub choroby,

b)      odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku lub specjalności,

c)      sprawowania opieki na dzieckiem.

Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:

a)      modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

b)      eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,

c)      zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.

Jak wynika z w/w przepisów Regulaminu studiów, aby student mógł uzyskać zgodę na odbywanie studiów wg indywidualnego planu studiów, muszą zaistnieć określone przesłanki, uniemożliwiające mu udział w zajęciach. Ponadto, indywidualny plan studiów ma ułatwić/umożliwić studentowi udział w zajęciach. Nie może on natomiast sprowadzać się do zwolnienia studenta  z obowiązku zrealizowania wymaganych programem studiów przedmiotów.

Uzyskanie przez studenta liczby punktów wystarczającej do ukończenia studiów I stopnia, nie zwalnia go z obowiązku zrealizowania przedmiotów stanowiących różnice programowe powstałe w wyniku powtarzania roku studiów.

9. Co zrobić w przypadku wznowienia na ostatni III rok studiów I stopnia (analogicznie II rok studiów II stopnia)?

Student powinien zrealizować różnice programowe od początku studiów, a więc  w tym wypadku z całych 3 lat. Powinien zostać  uwzględniony program studiów uchwalony dla tego cyklu kształcenia, którego studenci w roku akademickim 2017/2018 będą realizować 3 rok studiów  pierwszego stopnia – zatem w tym przypadku będzie to program dla cyklu rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016. Student może się ubiegać o przyznanie IPS, ale IPS nie polega na zwolnieniu studenta z obowiązku realizacji przedmiotów stanowiących różnice programowe. Zatem student powinien uzupełnić wszystkie różnice programowe niezależnie od tego, czy będzie studiował w ramach IPS czy w tradycyjnej formie. Podania o wznowienie powinny zostać złożone do końca września.

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 oraz 6  Regulaminu studiów, Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja życiowa nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów, w szczególności w przypadku:

a)      niepełnosprawności lub choroby,

b)      odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku lub specjalności,

c)      sprawowania opieki na dzieckiem.

Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:

a)      modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

b)      eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,

c)      zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.

Jak wynika z w/w przepisów Regulaminu studiów, aby student mógł uzyskać zgodę na odbywanie studiów wg indywidualnego planu studiów, muszą zaistnieć określone przesłanki, uniemożliwiające mu udział w zajęciach. Ponadto, indywidualny plan studiów ma ułatwić/umożliwić studentowi udział w zajęciach. Nie może on natomiast sprowadzać się do zwolnienia studenta  z obowiązku zrealizowania wymaganych programem studiów przedmiotów.

Uzyskanie przez studenta liczby punktów wystarczającej do ukończenia studiów I stopnia, nie zwalnia go z obowiązku zrealizowania przedmiotów stanowiących różnice programowe powstałe w wyniku powtarzania roku studiów.

10. Co zrobić w przypadku wznowienia na ostatni II rok studiów II stopnia?

Student powinien zrealizować różnice programowe od początku studiów, a więc  w tym wypadku z całych 2 lat. Powinien zostać  uwzględniony program studiów uchwalony dla tego cyklu kształcenia, którego studenci w roku akademickim 2017/2018 będą realizować 2 rok studiów  drugiego stopnia – zatem w tym przypadku będzie to program dla cyklu rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017. Student może się ubiegać o przyznanie IPS, ale IPS nie polega na zwolnieniu studenta z obowiązku realizacji przedmiotów stanowiących różnice programowe. Zatem student powinien uzupełnić wszystkie różnice programowe niezależnie od tego, czy będzie studiował w ramach IPS czy w tradycyjnej formie.

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 oraz 6  Regulaminu studiów, Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, którego sytuacja życiowa nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem studiów, w szczególności w przypadku:

a)      niepełnosprawności lub choroby,

b)      odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku lub specjalności,

c)      sprawowania opieki na dzieckiem.

Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:

a)      modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

b)      eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,

c)      zmianach terminów egzaminów i zaliczeń.

Jak wynika z w/w przepisów Regulaminu studiów, aby student mógł uzyskać zgodę na odbywanie studiów wg indywidualnego planu studiów, muszą zaistnieć określone przesłanki, uniemożliwiające mu udział w zajęciach. Ponadto, indywidualny plan studiów ma ułatwić/umożliwić studentowi udział w zajęciach. Nie może on natomiast sprowadzać się do zwolnienia studenta  z obowiązku zrealizowania wymaganych programem studiów przedmiotów.

Uzyskanie przez studenta liczby punktów wystarczającej do ukończenia studiów II stopnia, nie zwalnia go z obowiązku zrealizowania przedmiotów stanowiących różnice programowe powstałe w wyniku powtarzania roku studiów. Podania o wznowienie powinny zostać złożone do końca września.