Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki studenckie

W trakcie studiów student może zrealizować praktykę zawodową w dowolnej instytucji kulturalno-oświatowej lub użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki student może otrzymać 2 lub 5 ECTS w trakcie studiów w zależności od liczby godzin i zakresu obowiązków. Punkty będą przyznawane na podstawie dostarczonych przez studenta dokumentów potwierdzających czas, miejsce odbycia praktyki oraz zakres pełnionych obowiązków. Praktyki zatwierdza koordynator praktyk oraz kierownik jednostki. 

koordynator praktyk w KPSC 

  • dr Renata Iwicka renata.iwicka@uj.edu.pl
  • dr Anna Kuchta anna.kuchta@uj.edu.pl

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji rekomenduje realizację praktyk zawodowych w toku studiów, jako formę nabywania praktycznych umiejętności i profesjonalnego doświadczenia. Celem praktyk jest aktywizacja zawodowa studentów, poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy oraz przepisów prawa pracowniczego. Zależy nam, aby nasi studenci już w trakcie studiów mieli możliwość zapoznania się z możliwościami zawodowego i komercyjnego wykorzystania wiedzy kulturoznawczej i nabytych umiejętności. Podczas realizacji praktyk studenci mogą rozwijać umiejętności i kompetencje, które odpowiadają oczekiwaniom pracodawców, działających w różnych branżach. 

Efekty kształcenia dla praktyk*:

- student/-ka wykorzystuje wiedzę o kulturach w toku praktyk [K2A_W06+];

- student/-ka zapoznaje się ze specyfiką pracy w danej branży i na danycm stanowisku [K2A_W10+];

- student/-ka wykorzystuje znajomość języka obcego w komunikacji w grupie międzynarodowej [K2A_U11++];

- student/-ka podnosi kompetencje interpersonalne, związane z autoprezentacją i współpracą w grupie, także międzynarodowej [K2A_K02++];

- student/-ka nabywa kompetencji związanych z odpowiedzialną realizacją zadań [K2A_K04+];

- student/-ka nabywa kompetencji związanych z kreowaniem własnej ścieżki kariery oraz ma świadomość etycznych wymogów związanych z wykonywaniem danego zawodu [K2A_K03+].

*Dotyczy programów kształcenia do roku akademickiego 2019/20.

Efekty kształcenia dla praktyk dla programów od roku akademickiego 2019/20 dostępne są w sylabusach przedmiotowych.

Zasady realizacji praktyk w KPSC

1. Student może samodzielnie zwrócić się z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki do wybranej instytucji lub może wybrać miejsce odbywania praktyk z listy instytucji współpracujących KPSC.

2. Jeżeli wybrana instytucja wymaga przedłożenia skierowania na praktyki lub podpisania umowy współpracy dokumenty można pobrać ze strony, uzupełnić i złożyć do akceptacji koordynatorowi praktyk w KPSC.

3. Wskazana jest na tym etapie konsultacja zakresu obowiązków i zadań praktykanta, oferowanych przez instytucję, w której odbywa się praktyka, z koordynatorem praktyk w KPSC.

4. Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć zaświadczenie o odbyciu praktyk, w którym wyraźnie podane zostaną następujące dane: wymiar godzinowy (liczba godzin zrealizowanych praktyk) i zakres obowiązków. Dodatkowo należy złożyć uzupełniony arkusz oceny praktyk dla studenta. 

5. Aby punkty ECTS za praktyki zostały przyznane w danym roku akademickim konieczne jest zakończenie i rozliczenie praktyk przed 30 września danego roku. W przypadku praktyk trwających dłużej lub rozliczonych później, punkty zostaną przyznane w kolejnym roku. W celu rozliczenia praktyk wymaganą dokumentacje należy dostarczyć do sekretariatu min. 7 dni przed końcem roku akademickiego.

6. Koordynator ustala liczbę punktów przyznanych za odbycie praktyk w porozumieniu z kierownikiem jednostki, i przekazuje dokumenty do sekretariatu. Dokumentacja przechowywana jest w teczkach studenckich. W systemie usos odnotowany zostaje udział w praktykach.

Wybór miejsca praktyk i zakresu obowiązków

Zależy nam, aby podczas praktyk student miał możliwość wykonywania zadań, które będą wykorzystywały wiedzę i umiejętności uzyskane w toku studiów. Akceptowane zatem są instytucje, organizacje i firmy prowadzące działalność kulturalną, artystyczną, edukacyjną, społeczną, polityczną, administracyjną czy gospodarczą, realizujące prace i projekty o charakterze międzynarodowym. Promowane będzie wykonywanie zadań i obowiązków samodzielnie realizowanych pod nadzorem opiekuna praktyk, ściśle związanych z profilem działalności instytucji i wykorzystujących wiedzę oraz umiejętności uzyskane w toku studiów (np. działania związane z organizacją konferencji, festiwalu, przeglądu filmowego, wystawy muzealnej, ekspozycji w galerii, audycji radiowej i telewizyjnej, prace redakcyjne i translatorskie w czasopismach i portalach, prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów).

Udział w praktykach podczas roku akademickiego nie stanowi podstawy zwolnienia z zajęć dydaktycznych. Praktyki można realizować także podczas zimowej i letniej przerwy od zajęć dydaktycznych.

Dokumenty:

  1. Umowa współpracy w zakresie realizacji praktyk przez studentów KPSC
  2. Skierowanie na praktykę (jeżeli jest wymagane przez organizatora praktyk)
  3. Dziennik praktyk (jeżeli jest wymagane przez organizatora praktyk)
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktykiENG
  5. Arkusz oceny praktyk dla studenta
  6. Arkusz oceny praktyk dla pracodawcy (wypełnia instytucja na prośbę KPSC)

Ocena praktyki

Zrealizowane praktyki zostają uwzględnione w dokumentacji przebiegu studiów studenta i wprowadzone do systemu USOS z punktacją wskazaną przez koordynatora praktyk w porozumieniu z kierownikiem jednostki. Liczba przyznanych ECTSów uzależniona jest od:

- wymiaru godzin praktyki

w zależności od zrealizowanych godzin student otrzymać może 2 punkty (w przypadku 60-100h praktyk) lub 5 punktów (w przypadku 100-150h praktyk) ECTS

- zakresu obowiązków

zadania zawodowe samodzielne i specjalistyczne

- zadania związane z wykorzystaniem kompetencji międzykulturowych

wiedza, grupa międzynarodowa, język orientalny

 

Raport KPSCpraktyki 2010-2016
Pobierz informacje o praktykach w formacie PDF

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Zachęcamy do odbycia praktyk w Oddziale ds. Cudzoziemców

Formularz aplikacyjny

INTERKAMP to projekt edukacyjnych, interdyscyplinarnych obozów, gdzie każdy znajdzie dziedzinę, w której może się wyspecjalizować. Jest to projekt stworzony z myślą o ambitnej i kreatywnej młodzieży, która poszukuje ciekawej formy ekspresji oraz pragnie rozwijać swoje zainteresowania pod okiem profesjonalistów. Interdyscyplinarne obozyInterkamp to pomysł na aktywne spędzenie niepowtarzalnych wakacji ‐ połączenie nauki i zabawy na najwyższym poziomie. Więcej na temat obozów można znaleźć tutaj.

Współpraca z INTERKAMP to dla naszych studentek i studentów możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabywanych na studiach. Kompetencje kulturoznawcze najlepiej rozwijać w dialogu międzyludzkim i międzykulturowym, co oferują unikatowe obozy Interkamp. Podróże – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – rozwijają, a poprzez pryzmat innych kultur, lepiej rozumiemy swoją własną. Jako instruktorzy i wychowawcy, studenci będą mieli możliwość rozwijania umiejętności zarządzania w kulturze, przekazywania specjalistycznej wiedzy i dzielenia się swoją pasją z młodszymi pokoleniami.

Instytut Konfucjusza. Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się promocją kultury chińckieh w Polsce poprzez organizację zajęć lektoratowych oraz szeregu warsztatów i wydarzeń edukacyjno-naukowych. 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zajmuje się ekspozycją i promocją sztuki, literatury, teatru i kinematografii dalekowschodniej.

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zostało założone w kwietniu 2004 roku przez brytyjskiego fotografa, Chrisa Schwarza. Jest ono unikalną instytucją, powstałą, by upamiętnić ofiary Holokaustu, ukazać różnorodność żydowskiej kultury i złożoność żydowskiej historii, a także brać udział w odrodzeniu życia żydowskiego w Polsce. Poprzez swoją działalność wystawienniczą, edukacyjną, wydawniczą, Muzeum ukazuje historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum stara się także zwalczać stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie do rozważań na temat przyszłości.

PROGRAM PRAKTYK W ŻYDOWSKIM MUZEUM GALICJA

Żydowskie Muzeum Galicja realizuje program praktyk studenckich i absolwenckich. Praktykanci, angażowani w codzienne funkcjonowanie muzeum, otrzymują możliwość zdobycia doświadczenia związanego z pracą w rozwijającej się instytucji kulturalnej.

Program praktyk realizowany jest w czterech muzealnych działach:

Edukacji
PR i Komunikacji
Operacyjnym
Organizacji Wystaw
Większość praktyk odbywa się w trybie ogólnym, polegającym na uczestnictwie w pracach różnych działów muzeum.

Do zadań praktykantów należy przede wszystkim oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych, a także praca w recepcji muzeum (według ustalonego grafiku, po uprzednim przeszkoleniu).  

Szczegółowy program każdej praktyki jest ustalany przed jej rozpoczęciem i zależy od programów aktualnie realizowanych przez muzeum, a także kompetencji i zainteresowań praktykanta. Oprócz udziału w bieżących działaniach muzeum, praktykant może również realizować indywidualne projekty, w tym projekty badawcze. 

Kontakt:

uL. DAJWÓR 18
31-052 KRAKÓW
(+48) 12 421 68 42
info@galiciajewishmuseum.org
www.galiciajewishmuseum.org

Fundacja PUNKT KULTURY to nowa, kreatywna przestrzeń wśród istniejących struktur i instytucji trzeciego sektora. Powstała na początku 2013 roku w Krakowie, a jej założyciele pragnęli zaangażować się nie tylko w akcje uświadamiające relatywizm kulturowy. Chcieli przede wszystkim aktywnie działać na gruncie zagadnień migracyjnych oraz pracować na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a także nawiązywać i utrzymywać kontakty ze środowiskami polonijnymi oraz wspierać kulturę polską za granicą.

Zakres obowiązków praktykanta

- Aktywny udział w projektach organizowanych przez Fundację. 
- Realizowanie własnych projektów/ pomysłów.
- Obsługa  i opieka nad gośćmi w czasie trwania wydarzeń. 
- Udzielanie wszelkich informacji dotyczących organizowanych wydarzeń. 
- Pomoc w logistyce działań. 
- Pomoc w promocji Fundacji i promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację. 
- Prowadzenie social mediów. 
- Pomoc biurowa. 
- Wykonywanie powierzonych zadań z należytą starannością.

Infobrokerska.pl jest firmą z zakresu zarządzania informacją, badania i analizy informacji o szerokim profilu działania. Dla potrzeb klientów biznesowych, naukowych, artystycznych prowadzi analizy danych, monitoring informacji, wywiad konkurencyjny, analizy kondycji przedsiębiorstw, zajmuje się doradztwem strategicznym i ogólnymi usługami infobrokerskimi.

Student podczas praktyk będzie miał możliwość zapoznania się z pełnym procesem prowadzenia klienta w zakresie pozyskiwania, analizowania, prezentowania pozyskiwanych informacji i rekomendowania rozwiązań. Uzyska wiedzę i umiejetności z zakresu zarządania informacją: zapozna się ze źródłami danych (internetowymi i tradycyjnymi), nauczy się optymalizacji i weryfikacji pozyskiwanych materiałów przy wsparciu profesjonalnego oprogramowania oraz nauczy cię prezentować dane w formach odpowiednich dla wskazanych celów (raport, sprawozdanie, informacja prasowa, wizualizacja danych). 

Rynek informacji to portal internetowy zajmujący się propagowaniem wiedzy o zarządzaniu informacją, pozyskiwaniu wiarygodnych źródeł danych, optymalizacji procesów przeszukiwań i mechanizmach dystrubucji. Portal prezentuje treści związane zarówno z analizami danych dostępnych w Internecie oraz tradycyjnych baz, archiwów i innych zbiorów danych. Zamieszczane informacje mogłą służyć celom biznesowym, naukowym, marketingowym ale i dostarczają sprawdzonej wiedzy każdemu dociekliwemu.

Podczas praktyk studenci będą mogli zapoznać się z procesami:
- tworzenia, pozyskiwania informacji i redagowania ich na portalu;
- tworzenia baz danych, programowania pod bazy danych, big data, copywriting, generowanie danych;
- Wyszukiwania, czyli technikami i stategiami wyszukwiania, Google i inne wyszukiwarki, programy do wyszukiwania i zbierania danych, źródła informacji: portale, bazy pełnotekstowe, hurtownie raportów, hurotwnie danych oraz komercyjne bazy informacji;
- analizowania danych (programy wspierania decyzji, wizualizacja informacji);
- raportowania, tworzenie raportów, prezentowania informacji
- obsługą oprogramowania (programy typu CRM, ERP) 
- zarządzania informacją (business intelligence, segregowanie informacji, dostarczanie informacji, zarządzanie informacją i wiedzą, wywiad gospodarczy, rynkowy i konkurencyjny, badania rynku i infobrokering).

Zachęcamy do podjęcia praktyki w Dziale Dokumentacji Kontekstów Kulturowych Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Dział dysponuje bogatym zbiorem materiałów wizualnych, w tym fotografii, filmów, artefaktów z całego świata dokumentujących prace badawcze polskich etnografów i antropologów. Na opracowanie czekają niezwykłe zbiory afrykanistyczne, amerykanistyczne i te, które zgromadzono w różnych okresach czasu na terenach polskich. 

Zapraszamy wszystkich, którzy wykazują się zacięciem detektywistycznym, antropologiczną fascynacją i estetyczno-refleksyjnym podejściem do rzeczywistości. Praktyki podniosą kompetencje i dadzą podstawy doświadczenia zawodowego w kierunku pracy z muzeum, w archiwum, w zakresie opracowywania zbiorów i ewentualnego przygotowywania ekspozycji.

Na praktykę Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji typu muzea, biblioteki, szpitale itp.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu.
 

Ośrodek Badawczy Facta Ficta zachęca studentów KPSC do odbywania praktyki - osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka.

Studenci mogą też odbywać praktykę w redakcjach czasopism - m.in. Creatio FantasticaMaska, The Polish Jorunal of the Arts and Culture. New Series. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do odpowiednich redakcji.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie informuje o możliwości odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań. Biblioteka zaprasza do odbywania wolontariatu i praktyk również w wakacje.

zczegółowe informacje, warunki odbywania praktyk w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i wzór umowy dostępne są tutaj.

Jedenaście wiodących europejskich uczelni badawczych zjednoczyło się w celu stworzenia związku uniwersytetów Una Europa. Una Europa dąży do stworzenia uniwersytetu przyszłości - prawdziwie europejskiego międzyuczelnianego środowiska, budowanego na potencjale i mocnych stronach swoich partnerów.

Szczegółowe oferty praktyk i staży w ramach sieci Una Europa dostępne są tutaj

Międzynarodowe Centrum Kultury

Krakowskie Biuro Festiwalowe