Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kandydaci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła doktorska

Od roku akademickiego 2018/2019 na mocy Zarządzenia nr 49 Rektora UJ z 9 lipca 2018 roku w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji prowadzone będą stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym w zakresie kulturoznawstwa stanowią trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat), którego podstawowym celem jest przygotowanie przyszłych pracowników instytucji akademickich, pełniących podwójną rolę badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym. Uczestnicy studiów doktoranckich  poznają   w teorii i praktyce warsztat pracy naukowej w dyscyplinie kulturoznawstwa w stopniu pozwalającym na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą, a także pogłębiają znajomość niezbędnych metodologii, opanowują stosowane w nich narzędzia, techniki badawcze i analityczne oraz znajomość wybranego języka obcego, co pozwala im na umiędzynarodawianie wyników własnych badań i współpracę z naukowcami z całego świata.

Osoby zainteresowane studiami doktoranckimi w KPSC zachęcamy do zapoznania się z:
- obowiązującymi regulacjami prawnymi ogólnymi i wydziałowymi
regulaminem studiów doktoranckich,
wydziałowym programem studiów doktoranckich.

Program studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym opracowany jest w sposób interdyscyplinarny i łączy w sobie zajęcia wydziałowe oraz te związane z indywidualnymi potrzebami każdej z dyscyplin. W Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji uruchomione dwa kursy kierunkowe dla studiów w dyscyplinie kulturoznawstwo: Cultures and Bodies: Embodied Identities in the Global Age oraz Concepts in Media Communication Cultures and Civilizations.
Zajęcia te pozwolą studentom na zdobycie wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w zakresie kulturoznawstwa, którą będą twórczo stosować we własnej działalności naukowo-badawczej. 

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wzory niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie Wydziału.

Dodatkowe pytania i sprawy związane ze studiami doktoranckimi proszę kierować do Kierownika studiów doktoranckich w KPSC, którym jest dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ.