Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mythical Cosmos. Now and Then

CALL FOR PAPERS

Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University, Poland

and Centre for Comparative Studies of Civilisations, Jagiellonian University, Poland

kindly invite you to apply for the International Conference:

 

MYTHICAL COSMOS. NOW AND THEN

 

Our conference will be held on 21-22 March 2015 in Krakow, Poland. Our goal is to confront academics who investigate traditional cultures and ancient or pre-Christian mythologies with the ones focusing on modern day mythologies and arguing that there really is some mythical potential in popular culture, modern art, and in media. This will be a conference on both changes and similarities in mythical/imaginary worldviews.

Keynote speaker of the conference is professor Robert A. Segal, University of Aberdeen. Conference supervisors are professors Andrzej Szyjewski and Izabela Trzcińska.

 

The topics we are looking for include:

 • construction of the world in ancient mythologies, creation of both world and man
 • comparative studies of great religious traditions in terms of a shared worldview
 • cosmology of sacred texts; Indo-European mythical worldview
 • myth of creation/origin story as the source of both sense and power; the chaos versus order dynamic
 • heroes and tricksters: their vital role in world creation. Anthropocentric perspective of cosmologies
 • chronology of mythological, fantastic and literary worlds; the importance of timing in the process of creation, literary cycles, seriality and the purpose of a cycle
 • mythical geography; the role of space in creative myth, ritual and performance
 • titans of creation – renown authors and their complex visions (i.e. Tolkien, Lovecraft, Lem, Dukaj)
 • the function of magical words and Word itself in mythical and religious myths of creation
 • the differences, influences and similarities between classical mythologies and those embedded in literature, the fantastic and the popular culture; the evolution of world creating
 • retellings, deconstruction, adaptation of classical cosmologies, the role of translation; modern mythical universes, collective mythologies 
 • blurred universes: poetic worlds and lands of dreams; urban legends; everyday mythologies.

 

The conference will be held in English and Polish. In order to pay for the necessary materials we intend to charge our participants with 100 PLN (25 EUR) conference fee.

Please send your abstracts, containing your title and topic (up to 400 words), academic affiliation and preliminary bibliography by the 30th of December 2014 to the following address: 

bajka@iphils.uj.edu.pl

 

IMPORTANT UPDATE!

We decided to honor multiple requests and extend deadline for conference abstracts, which is now the 15th of January 2015. Everyone who already send us an abstract is allowed to send an updated version, if necessary. The decision on the abstracts chosen for the conference will be known in the late January.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ABSTRAKTÓW

Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński

i Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

mają zaszczyt zaprosić państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji:

 

 MYTHICAL COSMOS. NOW AND THEN

 

Nasza konferencja odbędzie się 21-22 marca 2015 w Krakowie. Jej celem jest zainicjowanie dyskusji między podejściem akademickim opartym o badania kultur tradycyjnych, starożytnych i przedchrześcijańskich, a perspektywą skupioną na analizie współczesnych mitologii, próbach odpowiedzi na pytanie czy kultura popularna, współczesna sztuka oraz media posiadają pewien mityczny potencjał. Konferencja będzie okazją do ukazania zarówno różnic jak i podobieństw, które dostrzec można w konstrukcji mitycznych/wyobrażonych światów.

Honorowym gościem konferencji będzie profesor Robert A. Segal z Uniwersytetu w Aberdeen. Opiekunami naukowymi wydarzenia są prof. dr hab. Andrzej Szyjewski i dr hab. Izabela Trzcińska.

 

 Proponowane tematy wystąpień:

 • konstrukcja świata w antycznych mitologiach, kreacja świata i człowieka
 • porównawcze studia z zakresu wielkich tradycji religijnych w kontekście wizji stworzenia świata
 • kosmologia świętych teksów; światopogląd Indoeuropejski
 • mit kreacyjny jako źródło znaczenia i mocy; chaos versus porządek
 • herosi i tricksterzy: ich żywotna rola w powstawaniu światów. Antropocentryczne perspektywy w kosmologiach
 • chronologia mitycznych, fantastycznych i literackich światów; rola czasu w procesie kreacji, cykle literackie, seryjność i cykliczność
 • geografia mityczna; rola przestrzeni w micie kreacyjnym, w rytuale i performansie
 • tytani kreacji – sławni pisarze i ich konstrukcje świata (np. Tolkien, Lovecraft, Lem, Dukaj)
 • funkcja magicznych słów i Słowo inicjujące kreację w mitologiach i tradycjach religijnych
 • różnice, wpływy i podobieństwa między klasycznymi mitologiami, a tymi osadzonymi w literaturze, fantastyce, także w kulturze popularnej; ewolucja sposobów tworzenia światów
 • nowe wersje, dekonstrukcje, adaptacje klasycznych kosmologii, rola tłumacza; współczesne uniwersa mityczne, kolektywne mitologie
 • „rozmyte uniwersa": poetyckie światy i pejzaże snu; miejskie legendy; mitologie codzienności.

 

Językami konferencji będą angielski i polski. Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną przeznaczoną na pokrycie kosztów materiałów drukowanych, w kwocie 100 PLN (25 EUR).

Abstrakty zawierające tytuł, a także temat wystąpienia (o długości nie przekraczającej 400 słów) wraz z uniwersyteckimi afiliacjami i zarysem bibliografii nadsyłać można do 30 grudnia 2014 roku na adres: bajka@iphils.uj.edu.pl

 

WAŻNA AKTUALIZACJA!

Pod wpływem licznie napływających próśb zdecydowaliśmy się przedłużyć termin zgłaszania abstraktów konferencyjnych do 15 stycznia 2015. Osoby, które już przesłały do nas abstrakty mają prawo przesłać wersję poprawioną, jeśli uznają to za stosowne. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu abstraktów zostanie ogłoszona z końcem miesiąca stycznia.

Data opublikowania: 29.11.2014
Osoba publikująca: Wojciech Kosior