Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpływ globalizacji na procesy synkretyczne we współczesnej religijności na przykładzie meksykańskiego katolicyzmu ludowego i kubańskiej santerii

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 7

Kierownik projektu: dr Piotr Grzegorz Michalik

Czas trwania projektu: styczeń 2015 – styczeń 2018

 

Projekt badawczy ma na celu:

1. Opracowanie modelu opisującego adekwatnie zmiany w wybranych systemach wierzeń i rytuałów zachodzące pod wpływem czynników związanych z globalizacją (takich jak migracja, oddziaływanie nowych mediów, czy komercjalizacja praktyk religijnych).

2. Usystematyzowanie i doprecyzowanie na podstawie modelu części terminologii wykorzystywanej do analizy przemian we współczesnych zjawiskach religijnych, w szczególności ustalenie adekwatności i zakresu zastosowania w ich opisie terminu „hybrydyzacja".

Model jest opracowywany w oparciu o badania nad wzajemnymi relacjami kultu meksykańskich świętych ludowych i kultu utożsamianych z nimi orishas – mitycznych postaci wywodzących się z praktykowanej na Kubie santería. Obie formy kultu przedstawiane są w literaturze religioznawczej i antropologicznej jako modelowe przykłady wierzeń synkretycznych, a ostatnio hybrydalnych.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Sytuuje się w obszarze religioznawstwa, jednocześnie sięgając po metody pozyskiwania danych charakterystyczne dla antropologii (wywiad i obserwacja) oraz narzędzia teoretyczne oferowane przez semiotykę. Model procesów przemian zachodzących w badanych systemach religijnych pod wpływem globalizacji jest opracowywany w oparciu o dane pochodzące z badań terenowych i literatury etnograficznej. Badania terenowe prowadzone są wśród osób praktykujących kult meksykańskich świętych ludowych i utożsamianych z nimi kubańskich orishas po obu stronach Zatoki Meksykańskiej: w Hawanie na Kubie i w Meridzie w Meksyku. Wyprawy będą odbywają się w blisko rocznych odstępach czasu.

Wyniki projektu mogą stanowić wkład w dyskusję akademicką na temat fundamentalnych problemów wspólnych dla współczesnego religioznawstwa i antropologii, takich jak zakres autonomii zjawisk religijnych względem innych zjawisk kulturowych, wpływ globalizacji na dynamikę współczesnych procesów synkretycznych oraz użyteczność i zakres znaczeń terminów takich jak hybrydyzacja, transkulturacja itp. w badaniach nad współczesną religijnością. Ponadto studia nad wzajemnymi relacjami kubańskiej santerii i meksykańskiego katolicyzmu ludowego, dotychczas bardzo rzadkie, mają szansę wypełnić znaczącą lukę w badaniach latynoamerykanistycznych. Projekt podkreśla również wagę badań terenowych wśród metod badawczych współczesnego religioznawstwa