Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA 15/16 SEMESTR ZIMOWY

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY  W SYSTEMIE USOS 2015/16 SEMESTR ZIMOWY 

DLA STUDENTÓW KPSC

 

Rejestracja odbędzie się w terminie:

 

21 września 2015 g. 10.00 - 30 września 2015 g. 22.00

 

Rejestracja jest jednoetapowa - można się rejestrować i wyrejestrowywać do 30 września, g. 22.00.

 

UWAGA!

Studenci I roku studiów I stopnia w semestrze zimowym rejestrują się TYLKO I WYŁĄCZNIE na kursy obowiązkowe.

 

5 października 2015 o godz. 10.00, po wstępnej ocenie stanu rejestracji, zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO na kursy, które będą spełniały jeden z poniższych warunków:

·        niewypełniony górny limit uczestników kursu (wolne miejsca)

·        prowadzący wyrazi zgodę na podniesienie limitu uczestników kursu

·        z powodu zbyt małej ilości chętnych kurs zostanie „zawieszony" (konieczne wyrejestrowanie i zamiana na inny kurs dostępny
w tym etapie)

Jeśli kurs nie będzie spełniał jednego z powyższych warunków zmiany w rejestracji z nim związanej nie będą możliwe.

 

WYREJESTROWANIE  Z KURSU TYLKO DO 30 WRZEŚNIA!

 

Dodatkowy etap rejestracji zostanie zakończony w dniu 9 października 2015  o godz. 22.00, PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Rejestrujemy się na kursy semestru zimowego – obowiązkowe

i fakultatywne oraz na kursy całoroczne zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym roku i specjalności, który znajduje się na stronie internetowej katedry www.psc.uj.edu.pl.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Zgodnie z zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich z dn.10.09.2008:

1. student ma prawo przystąpić do egzaminu tylko wtedy, gdy zadeklarował uczestnictwo w danym kursie do systemu USOS;

2. student może dokonać korekty kursów w terminie ustalonym przez Dyrekcję Instytutu;

3. Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Poza sytuacją powtarzania kursu, nie można rejestrować się na ten sam kurs ponownie.

Studenci spoza KPSC chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (mgr Sabina Hałucha), drogą mailową na adres: sabina.halucha@uj.edu.pl (imię i nazwisko/ kierunek i tryb studiów/ numer indeksu). Nadajemy uprawnienia do rejestrowania się na kursy KPSC.

Po uzyskaniu uprawnień proszę samodzielnie zarejestrować się na wybrane kursy, które muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH)

Studenci, którzy nie spełniają warunków wstępnych kursów będą usuwani z listy uczestników zajęć (mimo zarejestrowania się) po zakończeniu rejestracji bez możliwości wyboru kursu alternatywnego. Prerekwizyty zamieszczone są w opisie kursów 2014/2015 w systemie usosweb.

Proszę pamiętać, że kurs, wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów. Obowiązują nas następujące minima:

lektorat, wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;

seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST)

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

 

Dziękuję

Sabina Hałucha

koordynator USOS w KPSC

 

Data opublikowania: 02.09.2015
Osoba publikująca: Robert Kowalski