Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe kursy w ofercie fakultetów na semestr zimowy roku akademickiego 2024/25

"Analiza i przekład tekstu filozoficznego i literackiego", "Islam europejski", "Japonia - 2000 lat historii katastrof i incydentów w Japonii", "Od plemiennych szejkanatów do naftowych monarchii. Przemiany społeczno-polityczne w Arabii Wschodniej w XX i XXI w.", "W zdrowym ciele zdrowy duch. Dyscypliny psychofizyczne w kulturach świata"

Z radością informujemy, że wśród kursów fakultatywnych na semestr zimowy roku akademickiego 2024/25 pojawi się kilka nowości, pierwszy raz oferowanych w Katedrze.

  • "Analiza i przekład tekstu filozoficznego i literackiego"

Celem kursu jest wyrobienie zdolności pogłębionego rozumienia tekstu filozoficznego i literackiego oraz poprawienie kompetencji językowych w krytycznym dyskursie. Przekład dokonywany w trakcie zajęć będzie stanowił potwierdzeniem poprawie przeprowadzonej analizy tekstu, która jest niezbędna do dokonania adekwatnego przekładu na inny język, przekładu, który będzie uwzględniał niuanse oryginału. Kurs łączy elementy analizy tekstu filozoficznego, krytyki literackiej, filologii i językoznawstwa.

Szczegółowy sylabus kursu można pobrać tutaj.

rodzaj zajęć: translatorium

liczba godzin: 15h

liczba punktów ECTS: 2 ECTS

koordynator: prof. dr hab. Artur Przybysławski

  • "Islam europejski"

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedza w zakresie koncepcji Europejskiego Islamu jako Islamu Europy Centralnej i Południowej istniejącego od 600 lat. Ta wiedza będzie prezentowana w kontekstach kręgów kulturowych w odniesieniu do islamu. Kurs wskaże rozwijające się centra elity intelektualnej islamu spoza bliskowschodniego kręgu kultury. W mojej ocenie dotąd promocja wiedzy o islamie europejskim dokonuje się poprzez polskie instytucje i osoby indywidualne w szerszym stopniu za granica niż w kraju. Celem kursu jest tez zmiana tego stanu rzeczy.

Szczegółowy sylabus kursu można pobrać tutaj.

rodzaj zajęć: wykład

liczba godzin: 30h

liczba punktów ECTS: 2 ECTS

koordynator: dr Marek Moroń

  • "Japonia - 2000 lat historii katastrof i incydentów w Japonii"

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom historii katastrof w Japonii, wydarzeniami historycznymi, a także literatury i kultury życia, która jest ściśle z nimi związana. Japonia - jak żaden inny kraj - przez swoje położenie geograficzne narażona jest na liczne ataki żywiołów. Wraz z rozwojem cywilizacji, oprócz kataklizmów naturalnych, coraz częściej mają miejsce nowe tragedie, spowodowane przez człowieka. Te trudne wydarzenia historyczne, miały ogromny wpływ na życie poszczególnych Japończyków ale także na całe społeczeństwo. Odbiły także swoje piętno w filozofii i literaturze japońskiej.

Szczegółowy sylabus kursu można pobrać tutaj.

rodzaj zajęć: konwersatorium

liczba godzin: 30h

liczba punktów ECTS: 4 ECTS

koordynator: mgr Miwa Maruyama

  •  "Od plemiennych szejkanatów do naftowych monarchii. Przemiany społeczno-polityczne w Arabii Wschodniej w XX i XXI w."

Zajęcia omawiają przemiany społeczno-polityczne, które zaszły w krajach Arabii Wschodniej w XX i XXI w. po przejściu z gospodarki tradycyjnej, opartej na pasterstwie i handlu, do gospodarki bazującej na dochodach z wydobycia ropy naftowej. Pokazany zostanie proces transformacji luźnych organizacji plemiennych w nowoczesne i scentralizowane monarchie. Nastąpi to z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów, roli religii oraz zmian w otoczeniu międzynarodowym.   

Szczegółowy sylabus kursu można pobrać tutaj.

rodzaj zajęć: konwersatorium

liczba godzin: 30h

liczba punktów ECTS: 3 ECTS

koordynator: mgr Sebastian Żbik

  • "W zdrowym ciele zdrowy duch. Dyscypliny psychofizyczne w kulturach świata" 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dyscyplinami psychofizycznymi funkcjonującymi w różnych kręgach kulturowych. Przez dyscypliny psychofizyczne rozumiemy te zespoły praktyk, które rozwijają ciało fizyczne (dbają o jego zdrowie, dobrą kondycję, wzmacniają je i dążą do zwiększenia jego sprawności oraz możliwości), ale jednocześnie traktują je jako narzędzie pracy ze sferą psychiczną i duchową człowieka, dążąc do ich różnie rozumianej transformacji. Wszystkie te dyscypliny operują określonymi praktykami (indywidualnymi i zbiorowymi), za którymi stoi określona, zwykle złożona antropologia, ściśle związana z funkcjonującymi w danym kręgu kulturowym koncepcjami filozoficznymi (w tym z mocno akcentowanymi kwestiami etycznymi) i religijnymi (w tym z wizjami kosmologicznymi i soteriologicznymi).

Szczegółowy sylabus kursu można pobrać tutaj.

rodzaj zajęć: wykład

liczba godzin: 30h

liczba punktów ECTS: 2 ECTS

koordynator: dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ

Pełna lista kursów fakultatywnych planowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25 zostanie opublikowana we wrześniu.

Terminy zajęć zostaną wskazane w harmonogramie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Rejestracja na kurs odbędzie się w ramach rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2024/25 w KPSC. Rejestracja będzie otwarta także dla osób z innych jednostek UJ - serdecznie zapraszamy! 
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl).