Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia: ważne informacje (limity, fakultety, lektoraty) - aktualizacja 19.09

Limity miejsc w grupach

Informujemy, że dodatkowa pula miejsc na wszystkie kursy obowiązkowe oraz wybrane kursy fakultatywne będzie udostępniana sukcesywnie w kolejnych dniach.

Aktualizacja:

W dniu 19.09 zostały udostępnione dodatkowe miejsca na kursach: Seminarium dyplomowe, Język hindi II, Seminarium tematyczne. Kultury masowe, kultury popularne, kultury buntuSeminarium tematyczne. Oblicza śmierci w różnych kręgach kulturowych, Język buddyjski – chiński I, Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna, Metody badań społecznych, Kultura Mongolii, The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India, Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia, Wprowadzenie do teorii cywilizacji, Epistemologia buddyjska, Techniki badań społecznych, Konfucjański krąg kulturowy, Zarys dziejów sztuki pozaeuropejskiej. Chiny, Indie, świat islamu, Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach, Komunikacja międzykulturowa: świat islamu, Indie, Daleki Wschód, Buddyzm - wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków, Nacjonalizmy i separatyzmy w Azji Płd. - upolitycznianie religii, Cywilizacja islamu, Antropologia kultur literackich Azji Płd. (wprowadzenie), Kultura w praktyce - projekty, Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej, Popkultura w perspektywie porównawczej, Kultura popularna – perspektywy badawcze, Sztuka buddyjska w Indiach, Materia kultury – badanie przedmiotów w perspektywie kulturoznawczej, Polityka a kultura w świecie pozaeuropejskim, Psychologia buddyjska - buddyzm we współczesnej psychologii, Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej kultury chińskiej, Buddyzm a chrześcijaństwo - z perspektywy Azji Wschodniej, Shinto, Religious Syncretism in Contemporary Mexico, Guatemala, and Cuba, Literatura europejska, Tulku dla Tybetańczyków – hierofania, czy konstrukt społeczny?.

  • Przypominamy, że miejsca na kursach widoczne są po migracji danych (następnego dnia).
  • Prosimy o zweryfikowanie swoich rejestracji i sprawdzenie, czy zarejestrowali się Państwo na kursy kanoniczne dla właściwego programu i rocznika, aby nie blokować miejsc osobom, dla których dany kurs jest obowiązkowy.

Przypominamy, że zapisanie się na kurs dedykowany wyższemu rocznikowi jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej (drogą mailową) zgody prowadzącego. Uzyskaną zgodę należy przesłać do sekretariatu KPSC.

Prosimy również o zweryfikowanie, czy nie zapisali się Państwo na dwa lub więcej kursów odbywających się w tym samym czasie. W razie potrzeby prosimy o pilną korektę rejestracji, aby nie zajmować niepotrzebnie miejsc na kursie, na który nie będą Państwo uczęszczać.

  • Przypominamy, że obowiązujący harmonogram to ten zamieszczony na stronie KPSC. Prosimy o uważną lekturę komunikatów zamieszczonych pod harmonogramem.
  • Seminaria tematyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów studiów drugiego stopnia (I i II rok)W uzasadnionych przypadkach prowadzący może wyrazić zgodę na rejestrację studentów III roku studiów pierwszego stopnia lub studentów, którzy ukończyli wcześniej inne studia licencjackie. Przypominamy, że każdego roku uruchamiany jest wybór seminarium z pełnej oferty kursów.

Korespondencję do sekretariatu prosimy wysyłać ze skrzynek pocztowych w domenie @uj.edu.pl.

II tura rejestracji

Przypominamy, że druga (i ostatnia!) tura rejestracji na zajęcia dla wszystkich roczników i programów w KPSC odbędzie się od 4 października 2023, godz. 9.00 do 8 października 2023, godz. 23.59. Przypominamy, że druga tura rejestracji zapewnia TYLKO możliwość rejestrowania się na kursy (bez możliwości wyrejestrowania!).

Informujemy, że w drugiej turze rejestracji nie gwarantujemy miejsc we wszystkich grupach zajęciowych, ani na wszystkie zajęcia fakultatywne.  

Z rejestracji w II turze wyłączone zostały następujące grupy zajęciowe/kursy z powodu przekroczenia limitów zapisanych osób: [lista zostanie zaktualizowana po I turze rejestracji]. Nie ma już możliwości dopisywania się na te zajęcia.

Fakultety

Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w semestrze zimowym oraz ich sylabusy dostępna jest tutaj.

Przypominamy, że także przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego (wystarczy drogą mailową).

Korespondencję do sekretariatu prosimy wysyłać ze skrzynek pocztowych w domenie @uj.edu.pl.

Realizacja kursów w innych jednostkach UJ

  • Student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ - za zgodą jednostki prowadzącej), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz zgodna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.
  • W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach partnerskich na zasadach rejestracji w nich obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.

Lektorat języka orientalnego (dotyczy studentów I roku I stopnia)

Przypominamy, że I rok studiów pierwszego stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty w zimowym semestrze I roku (są to grupy dedykowane wyższym rocznikom, które kontynuują rozpoczętą w poprzednich latach naukę).

Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy danego języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl) przed rozpoczęciem semestru i przed dokonaniem rejestracji

Korespondencję do sekretariatu prosimy wysyłać ze skrzynek pocztowych w domenie @uj.edu.pl.